INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I HOODIN AB 

Erbjudande

Teckningspris: 13 SEK (Unitpris)

Teckningsperiod:  27 november - 13 december 2019

 

Om bolaget

Hoodin har utvecklat en plattform avsedd för att bevaka, hantera och skapa affärsvärde från digitalt innehåll, vilket ger företag möjligheten att få ett informationsövertag och bevaka relevant digitalt innehåll från validerade källor baserat på användarens preferenser. Plattformen syftar till att effektivisera företagens arbetsflöden inom flera tillämpningsområden genom att tillhandahålla intelligent informationshantering i ett användarvänligt gränsnitt. Bolaget är sedan 2018 noterat på Spotlight Stock Market.

 

Affärsidé
 

Hoodins plattform erbjuder företag inom utvalda branscher och tillämpningsområden automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Hoodins affärsidé grundar sig i att erbjuda lösningar för bevakning och hantering av digitalt innehåll som är anpassade för företagens unika behov.

 

Tillväxtstrategi

Hoodin har i dagsläget sin primära kundbas inom Medtech-branschen som till stor del drivits av regulatoriska drivkrafter. Hoodin har lyckats väl med att etablera sig inom kundsegmentet men strävar nu efter att skala upp affärsverksamheten genom att utöka försäljningen av plattformen till en utvidgad marknad, exempelvis till bolag inom healthcare- och pharma-industrin. I ljuset av bolagets tillväxtstrategi framåt, är det även Hoodins avsikt att kunna erbjuda plattformen och dess tjänster till nya branscher där Hoodin kan verka som komplement till andra mjukvarulösningar. Samarbetspartners är en väsentlig del av bolagets försäljningstrategi där Hoodin riktar sig till partners som är relevanta för den målgrupp de söker att nå.

 

Varför investera?

 

Hoodin erbjuder en unik plattformstjänst som ger företag möjligheten att automatisera arbetsflödet av inhämtandet av digital information.

Hoodins målmarknader drivs även av legala påtryckningar som bland annat kräver att företag anpassar sina rutiner för att kontrollera vad som publiceras om deras och konkurrenters produkter. Det finns till exempel en stor efterfrågan hos Hoodins målsegment, medtech, som påförts nya regelverk inklusive MDR2020 (EU Medical Devices Regulation) vilket uppskattas påverka cirka 30 000 potentiella kunder.

Flera av Hoodins målsegment som bland annat pharma- och finans-branschen förväntas påföras nya krav på rutiner inom bevakning och hantering av digitalt innehåll vilket uppskattas påverka cirka 60 000 potentiella kunder.

Varje företag och bransch har unika förutsättningar för hur de vill bevaka, hantera och använda det digitala innehållet. Hoodin är ytterst anpassningsbar vilket gör att de kan expandera till nya marknader och fungera som komplement till andra SaaS-lösningar.

Hoodin har en tydlig tillväxtstrategi med en skalbar affärsmodell vilket ger goda förutsättningar för Bolaget att fortsatt etablera stabila licenintäkter inom befintliga marknader men även nå ut till nya branscher.

Viktig information

Teckningskurs: 13 SEK per unit, vilket motsvarar 6,50 SEK per aktie

 

Emissionsbelopp: 24,4 MSEK

 

Avstämningsdag: 25 november 2019

 

Teckningsperiod: 27 november 2019 – 13 december 2019

 

Handel med uniträtter: 27 november 2019 – 11 december 2019

 

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie i Hoodin AB (publ) erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit som i sin tur består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2021.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser uppgår till cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 25 procent, och emissionsgarantier till cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av emissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till totalt 70 procent.

Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Spontanansökan
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2020