top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB släpper delårsrapport för trejde kvartalet 2018

Updated: Jan 16, 2020


Delårsrapport Q3, juli – september 2018

Tredje kvartalet 2018-07-01 – 2018-09-30

  • Nettoomsättning 221 (253) KSEK

  • Rörelseresultat -1 219 (-258) KSEK

  • Resultat efter skatt -964 (210) KSEK

  • Resultat per aktie -0,13 (-0,12) kr

Nio månader 2018-01-01 – 2018-09-30

  • Nettoomsättning 727 (772) KSEK

  • Rörelseresultat -3 120 (-699) KSEK

  • Resultat efter skatt -2 441 (-567) KSEK

  • Resultat per aktie -0,34 (-0,38) kr

VD-kommentar till perioden

Det tredje kvartalet har innefattat ett fokuserat arbete med att vidareutveckla och stärka affärsmodellen, och vi har genomfört den planerade omställningen från direktförsäljning till att övergå till att primärt sälja via partners. Utveckling av partnerprogram för att vidga försäljningen till nya geografiska och branschspecifika marknader är ett viktigt strategiskt arbete som tidigt visade resultat då vi inom kort tid knutit till oss viktiga partners, främst inom Medtech.

Arbetet med partnerprogrammet har under perioden resulterat i ett antal nya strategiskt viktiga relationer med nya partners. Dessa relationer ska bana väg för en positiv utveckling av nya affärer och vi ser redan goda resultat då antalet bokningar av demos ökat under perioden. Jag har mycket goda förhoppningar om att vårt fokuserade arbete med partnerprogrammet kommer generera resultat inom snar framtid. Det som under perioden gett mig mest samt stärkt oss i vårt fortsatta arbete är den positiva respons vi får från varje ny potentiell partner vi träffar. De ser omedelbart nyttan och värdet av Hoodin samt hur de som företag kan stärka sin egen affär med hjälp av Hoodin. Med den responsen vet vi att vi är på rätt väg, och att vi ska göra det kontinuerligt bättre, snabbare och oftare.

Hoodin säljer numera primärt via partner men för varje branschlösning eller ny produkt knyts relationer till ett antal utvalda kunder, sk lead clients, för att vi ska tillskansa oss tidig feedback avseende erbjudandet. Även detta arbete har fallit väl ut under perioden med både avslut samt pågående dialog med en mängd potentiella lead clients.

Vidare har jag tillsammans med CFO och styrelsen jobbat för att genomföra en lyckad emission samt förberedelser inför notering av Hoodin AB på Spotlight Stock Market. Vi har lyckats genomföra resan på ett bra sätt, med resultat i nivå kring förväntan.

Marcus Emne, VD Hoodin

För fullständig information avseende rapporten så hänsvisas till bifogad pdf alternativt att ni besöker www.hoodin.com/for-investors


bottom of page