top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/rapporter

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Hoodin AB (”Bolaget”) lämnar Bolaget följande information:

I revisionsberättelsen anmärks på att skatter och avgifter inte betalats i rätt tid under första delen av 2018. Detta har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Marcus Emne, VD: Under våren 2018 hade vi stort fokus på att få väsentlig utveckling klar i tid och i och med detta brast vi vid enstaka tillfällen i våra rutiner gällande betalning av skatter och avgifter. Efter detta har vi sett över och infört bättre rutiner för att eliminera risken för att det ska kunna upprepas.


bottom of page