• Team Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/rapporter

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Hoodin AB (”Bolaget”) lämnar Bolaget följande information:

I revisionsberättelsen anmärks på att skatter och avgifter inte betalats i rätt tid under första delen av 2018. Detta har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Marcus Emne, VD: Under våren 2018 hade vi stort fokus på att få väsentlig utveckling klar i tid och i och med detta brast vi vid enstaka tillfällen i våra rutiner gällande betalning av skatter och avgifter. Efter detta har vi sett över och infört bättre rutiner för att eliminera risken för att det ska kunna upprepas.