top of page
  • Hoodin

Hoodin lanserar ny lösning för healthcare

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB meddelar idag att man inom kort lanserar en ny lösning riktad till branschen healthcare. Under våren 2019 har Hoodin dels tagit fram version 4.0 av plattformen, samt koncept och genomfört förstudier avseende marknaden healthcare. Dels har resultaten visat på att det både finns ett stort och globalt behov, dels har resultaten från förstudien gett Hoodin goda kontakter för att genomföra en framgångsrik lansering av lösningen.

”I enlighet med strategin och vår affärsmodell så letar Hoodin kontinuerligt efter marknader och målgrupper där nya anpassade lösningar kan leverera högt kundvärde och kommersiellt värde för oss. För healthcare är behovet grundat i det faktum att patienter och anhöriga till patienter i stor utsträckning har ett informationsövertag jämfört med vårdpersonalen. Vården är en av de arbetsplatser där det ges absolut minst tid till löpande research och inhämtande av färsk kunskap. Traditionellt behöver vårdpersonal åka på utbildningar eller bedriva research på fritiden för att hinna i fatt. Med Hoodin är vår förhoppning att vårdpersonal ska kunna skapa automatiserad bevakning av digitalt innehåll som täpper till kunskapsgapet som drabbar vårdpersonal varje dag.

Healthcare är en gigantiskt stor samt snabbt växande marknad, särskilt avseende digitalisering och AI. För att lyckas väl kommer vi inleda samarbete med både partners och organisationer som kan bistå oss i vårt arbete med att ta lösningen till marknad. I samband med att vi lanserar lösningen och affärsområdet riktat mot healthcare så har Hoodin blivit medlemmar i HealthTech Nordic. Det är något som vi ser som mycket värdefullt då organisationen och medarbetarna i HealthTech Nordic har stora resurser och ett brett kontaktnät som Hoodin kommer ha stor nytta av. Vi rivstartar samarbetet genom att Hoodin medverkar på flertalet av de större mässor och event som anordnas av HealthTech Nordic samt deras syster-organisationer i Europa.” Marcus Emne, VD Hoodin.

Vi är glada att välkomna Hoodin som ett av de nu över 250 nordiska bolag som är medlemmar i HealthTech Nordic och som alla arbetar med nya digitala lösningar för hälso- och sjukvården. Det stora antalet bolag vittnar om potentialen för Norden att etablera sig som världsledande i den framväxande branschen healthtech,” Margareta Wallentén, projektledare, HealthTech Nordic och Innovation Skåne.

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 5:e september 2019.

Om branschen healthcare

Branschen inkluderar företag som tillhandahåller sjukvårdstjänster till patienter, såsom sjukhus, läkargrupper och vårdinrättningar. Den främsta trenden i branschen just nu är digitalisering. Hur läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal interagerar med patienter och tar del av information på mer tids och kostnadseffektiva sätt. Det totala värdet av branschen avseende informationsteknik relaterad till AI är det få som vågar eller kan uppskatta. Däremot finns det bra analyser av enskilda marknader, där USA är och kommer vara ledande de kommande åren. Enligt Everest Group kan värdet av marknaden för den publika och offentliga sektor antas till ca 6 miljarder dollar för 2020. Det innefattar även investeringar kring AI avseende fysiska produkter, men främst anges system för att kunna bemöta den enskilde patienten på ett mer effektivt sätt. Läs hela analysen här https://tinyurl.com/yylfa7rk

Om HealthTech Nordic

HealthTech Nordic representerar fler än 250 nordiska uppstartsbolag som alla tillhandahåller olika digitala lösningar för hälso- och sjukvården. HealthTech Nordic arbetar för att påskynda medlemsbolagens utveckling för att på så sätt skapa nya arbetstillfällen i Norden och bidra till utvecklingen av nya välfärdstjänster. Läs mer på http://healthtechnordic.com.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

bottom of page