top of page
  • Hoodin

Ledamöterna i valberedningen för Hoodin AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 septe


Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2019 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 30 procent av rösterna i valberedningen.

Ledamöter i Hoodin valberedning inför årsstämma 2020 är:

  • Marcus Emne, Alexander Wietz och Jakob Jensen

  • Rickard Tuvesson, Marcus Emne

  • Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Årsstämma för Hoodin AB kommer att hållas tisdagen den 19 maj 2020 i Malmö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Hoodin AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@hoodin.com senast den 19 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

peter.wendel@ekapaif.se


bottom of page