top of page
  • Hoodin

Företrädesemission i Hoodin AB övertecknad


Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units som offentliggjordes den 15 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till totalt 109,01 procent där cirka 84,87 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 24,14 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader. Emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Hoodin med 281 691,900 SEK genom utgivande av 3 755 892 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 985 921,950 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 13 145 626 aktier efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Dessutom emitteras teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Hoodin. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 1 februari och den 17 februari 2021. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotligts officiella kurslista under perioden från och 14 januari till och med 27 januari 2021, dock inte lägre än 6,50 SEK och inte högre än 13,00 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight efter dess att registrering av Företrädesemissionen har slutförts hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta: Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Denna information är sådan information som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 december 2019 kl.


bottom of page