top of page
  • Hoodin

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2021

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission om cirka 24,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) av units som offentliggjordes den 15 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till totalt 109,01 procent där cirka 84,87 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 24,14 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Totalt emitterades 1 877 946 units i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 13,00 SEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 3 januari 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 8 januari 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2021. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 10 januari 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2019/2021 förväntas vara den 10 januari 2020.

Varje teckningsoption av serie 2019/2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Hoodin. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 1 februari och den 17 februari 2021. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och 14 januari till och med 27 januari 2021, dock inte lägre än 6,50 SEK och inte högre än 13,00 SEK.

Efter Företrädesemissionen har Bolaget 13 145 626 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår till 985 921,950 SEK.

ISIN-kod för aktier i Hoodin: SE0011415249

ISIN-kod för BTU i Hoodin: SE0013512035

ISIN-kod för TO1 i Hoodin: SE0013512050

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta: Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.


bottom of page