top of page
 • Writer's pictureTeam Hoodin

Aktieägarna i Hoodin AB (publ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

 • Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2021,

 • dels senast den 17 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Hoodin AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Hoodins hemsida, www.hoodin.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Hoodin AB tillhanda senast den 17 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Hoodin AB, ”Årsstämma”, Humlegatan 4a, 211 27 Malmö.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till ir@hoodin.com (ange ”Hoodin AB – Poströstning” i ämnesraden). Sådana elektroniska röster måste avges senast den 17 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt & behörighetshandlingar Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Hoodins hemsida, www.hoodin.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

 2. Val av ordförande på stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av förslaget till dagordning

 5. Val av en eller två protokolljusterare

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 8. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

  2. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

 12. Val av revisor

 13. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

 15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m

 16. Avslutning

Förslag till beslut Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen. Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande. Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare Styrelsen föreslår aktieägaren Jakob Adaktusson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 142 800 kronor (höjning med 3 300 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp, motsvarande 95 200 kronor (höjning med 2 200 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal, Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Punkt 12 – Val av revisor Punkt 13 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma Förslag föreligger om följande principer för valberedning. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2021. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden. Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Béen, Joakim Nydemark, Marcus Emne och Peter Wendel. Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande. Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor; Deloitte AB upplyser att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning för att anpassas till genomförda lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 1 och § 9 ändras på följande sätt:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse § 1 – Firma Bolagets firma är Hoodin AB. Bolaget är publikt (publ). § 1 – Firma Företagsnamn Bolagets firma företagsnamn är Hoodin AB. Bolaget är publikt (publ). Skälet till den föreslagna ändringen från Firma till Företagsnamn är att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt den tidigare firmalagen (1974:156) varvid viss språklig modernisering har ägt rum. En av dessa moderniseringar är att uttrycket ”firma” har ersatts med ”företagsnamn”. Ändringen av bolagsordningen föreslås i syfte att anpassa bolagsordningen rent språkligt till den nya lagstiftningen. § 9 – Anmälan till bolagsstämma Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan. § 9 – Anmälan till bolagsstämma Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma. Styrelsen kan inför en bolagsstämma besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post. Skälen till den föreslagna ändringen av § 9 i bolagsordningen är att rätten att delta i bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen och därför inte behöver regleras av bolagsordningen. Därutöver syftar ändringen till att skapa en flexibilitet vad gäller aktieägares deltagande och utövande av sin rösträtt vid bolagsstämma. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Hoodin senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 8 maj 2021, till adress Hoodin AB, Humlegatan 4a, 211 27 Malmö, eller via e-post till ir@hoodin.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget samt på Hoodins hemsida, www.hoodin.com, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Hantering av personuppgifter Malmö i april 2021 Styrelsen för Hoodin AB För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Malmö i april 2021 Styrelsen för Hoodin AB

Comentários


bottom of page