top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Aktieägarna i Hoodin AB (publ), orgnr 556911-9778, kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 17 maj


Rätt att delta och anmälan


Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken måndagen den 9 maj 2022,

  • dels anmäla sig till stämman senast onsdagen den 11 maj 2022.


Anmälan till stämman görs i första hand via https://www.hoodin.com/anmalan-bolagsstamma. Anmälan kan även ske skriftligt per post till Hoodin AB, ”Årsstämma”, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer anges.


Deltagande genom ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Hoodins hemsida, www.hoodin.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.


Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 9 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Förslag till dagordning

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av förslaget till dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 12. Val av revisor 13. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma 14. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m 15. Avslutning


Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande. Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses. Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 144 900 kronor (höjning med 2 100 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 96 600 kronor (höjning med 1 400 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter och med ett prisbasbelopp, motsvarande 48 300 kr vardera, till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal. Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Béen, Marcus Emne och Peter Wendel samt nyval av Hans-Peter Ostler. Det noteras att Joakim Nydemark avböjt omval. Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande. Hans-Peter Ostler, född 1971, har Universitetsstudier i ekonomi och juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Hans-Peter har mer än 20 års erfarenhet från investment och privat banking i Swedbank, UBS, Danske Bank samt Söderberg & Partners blandat med erfarenhet av styrelsearbete och utveckling av lifesciencebolag. Punkt 12 – Val av revisor Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor; Deloitte AB upplyser att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Punkt 13 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma Förslag föreligger om följande principer för valberedning. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden. Punkt 14 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Övrig information Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Hantering av personuppgifter För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Malmö i april 2022 Styrelsen för Hoodin AB

Comments


bottom of page