top of page
 • Writer's pictureTeam Hoodin

Bokslutskommuniké 2019

Updated: Apr 13, 2021

Hoodin AB publicerar idag bokslutskommuniké för 2019.


Fjärde kvartalet 2019-10-01 – 2019-12-31

 •  Nettoomsättning 331 (320) KSEK

 •  Rörelseresultat -1 746 (-1 154) KSEK

 •  Resultat efter skatt -1 482 (-947) KSEK

 •  Resultat per aktie före utspädning* -0,11 (-0,10) SEK

 •  Resultat per aktie efter utspädning* -0,11 (-) SEK


Helåret 2019-01-01 – 2019-12-31

 •  Nettoomsättning 1 802 (1 048) KSEK

 •  Rörelseresultat -5 562 (-4 274) KSEK

 •  Resultat efter skatt -4 486 (-3 388) KSEK

 •  Resultat per aktie före utspädning* -0,34 (-0,36) SEK

 •  Resultat per aktie efter utspädning* -0,34 (-) SEKVD har ordet

För årets avslutande kvartal ser vi en blygsam ökning av intäkter samtidigt som vi haft ett bra utfall inom vårt primära aktiviteter, vilket är att bredda och öka vårt nätverk av partners samt att på ett snabbt och effektivt sätt får partners att ta tjänster som inkluderar Hoodin till marknad. Anledningen till att intäkterna inte ökar mer under perioden härleds främst till att vår stora satsning mot Medtech genererar många demokunder, som själva väljer att senarelägga aktivering av sina licenser då behovet av tjänsten behövs från och med april/maj under detta år.

Marknadsnärvaro är det avgörande och underliggande fundamentet till en framtida hög volym av sålda licenser. Det är därför glädjande att konstatera att vi under perioden ökade vår totala marknadsnärvaro med 4 nya strategiska partners samt ökad slutmarknad via partners med 450 potentiella slutkunder.


Denna ökning är frukten av ett väl utfört arbete i enlighet med bolagets strategi och ger bolaget de förutsättningar som krävs för att nå en hög volym av slutkunder och licensavtal.


Nya partners – 4 nya partners kontrakterades under fjärde kvartalet, vilket ligger i linje med målen för perioden. Under samma period har vi förutom de 4 avtalen även påbörjat introduktion gentemot ytterligare ca 30 partners, vilket är fler än planerat. Vi har god förhoppning om att en majoritet av dessa företag kommer blir partners under första halvåret 2020.


Total slutmarknad via partners – Den totalmarknad av etablerade kunder vi kan nå via partners ökade med ca 450 st under det fjärde kvartalet. Detta är en ökning med 42% jämfört med tidigare total. Ökningen ligger i linje med målen för perioden.


Licensförsäljning via partners sker med fördröjning från det att nya partners tillkommer. Förutom att varje ny partner har en viss ledtid fram tills att de inbringar licensavtal i större volymer, så ser vi en generell fördröjning i levererat antal licenser på grund av vårt nuvarande fokus mot Medtech. Slutkunderna har inget legalt krav innan 26:e maj 2020 och väntar helst så länge som möjligt med att aktivera sina licenser. Däremot har vi ett bra inflöde av nya slutkunder som genomgår demo med oss eller partners och därefter avvaktar med att aktivera sin licens tills den behövs. Vi förväntar oss att den stora ökningen av licenser till slutanvändare sker under det kommande halvåret.

Under perioden har det primära fokuset fortsatt varit att bygga upp ett partnernätverk inom Medtech. Marknaden avseende Medtech uppvisar ett mycket stort intresse för Hoodin och vi är väl förberedda för den stora efterfrågan som väntas uppstå inför införandet av MDR2020 i maj genom att stärka upp med fler partners samt viss direkt marknadsföring mot Medtech- bolag. Under perioden har Hoodin ingått partnerskap med flertalet viktiga aktörer inom Medtech och inflödet av nya potentiella partners har varit mycket bra.

Under kvartalet genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 20,8 MSEK efter emissionskostnader. Nyemissionen övertecknades till 110%.


Våra primära fokus för perioden;


Partners och försäljning – Fokus på att ingå avtal med partners samt arbete med att

partners får igång försäljning av licenser.


Resurser – Under perioden rekryterades en ny partner manager samt en ny utvecklare.

Under perioden påbörjades rekrytering av ytterligare en partner manager.


Plattformen – Periodens utvecklingsarbete har till stor del allokerats till utveckling

rörande förbättringar avseende betalningslösningar i syfte att minska

transaktionskostnader per aktiv kund, samt utveckling av AI och Machine Learning.

Inga nya versioner av plattformen lanserades under perioden.


Vi ser en fortsatt god efterfrågan och stora möjligheter till nya etableringar på nya geografiska marknader, inom fler branscher och flera tillämpningsområden inom automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Marknaden för Medtech, som vi under en längre period bearbetat, visar inga tecken på annat än att vi har fortsatt bra position. Den stora vågen av licenser och nya kunder via partners är fortsatt beräknad starta under det första halvåret av 2020. Med det som ingångsläge så ser vi mycket ljust på det kommande året.


Marcus Emne, VD Hoodin


Rapporten i sin helhet finns att ta del av här

Comments


bottom of page