top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Effekter och förändringar på marknaden i och med COVID-19

Hoodin har tidigare rapporterat om de omedelbara effekter som COVID-19 har för bolagets operativa verksamhet och de tidiga signaler om förändringar på de marknader och inom de branscher som Hoodin riktar sitt erbjudande till. Sedan senaste rapporten från Hoodin avseende COVID-19, daterat den 12:e mars 2020, har bolaget arbetat med att anpassa både verksamhet och erbjudandet efter rådande situation. Nedan följer en uppdatering, givet rådande läge, i bolagets huvudbranscher / marknader.Medtech

Den 3:e april 2020 lämnade utredande utskott ett förslag till EU-kommissionen rörande lättnader för Medtech-branschen avseende MDR2020. Under rådande situation, där stora delar av Medtech-branschen arbetar hårt för att bidra med insatser för att stoppa och lindra effekterna av COVID-19, så föreslår utredande utskott att lagstiftningen skjuts fram 12 månader. Beslut av EU-kommissionen väntas under april månad. Förslaget i sin helhet finns att läsa på; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:144:FIN

Hoodin har noggrant följt utvecklingen och förberett för ett scenario där MDR2020 skulle kunna få ändrade förutsättningar. Bolaget utgår från att EU-kommissionen kommer följa förslaget och därmed besluta om ett framskjutande där lagstiftningen träder i kraft den 26:e maj 2021. Efter genomgående analys och dialog med partners och medtech-bolag ser Hoodin följande:

Det grundläggande behovet kvarstår avseende MDR2020 och Post-market surveillance Många bolag har investerat mycket i förberedelser för att uppnå kraven och de bolagen behöver nu effektivisera och sänka de administrativa kostnaderna. Vissa bolag kommer att skjuta arbetet lite framför sig men behovet kvarstår. Hoodin bedömer därmed att det finns ett fortsatt gott underlag för att leverera lösningar för att effektivisera Post-market surveillance, men att den stora efterfrågan som var beräknad att ske våren 2020 nu istället kommer successivt under 2020 och 2021.


Nya behov har uppstått Partners och bolag inom Medtech ser ett stort behov av att automatisera bevakning av information rörande marknad, teknik och regelverk. Ändringar i lagstiftningar på lokala marknader sker ohyggligt fort just nu, likaså inom forskning och teknikutveckling. Hoodin har påbörjat arbetet med att adressera dessa behov med en licens anpassad för Medtech av Market & Regulatory Insights.


Pharma

Pharma bolag, har i likhet med Medtech-branschen drabbats av COVID-19 genom att informationsflödet ökat dramatiskt och ändringar kring lokala lagar och regelverk görs i väsentligt högre utsträckning nu än tidigare. Pharma bolagen har även ett ökat behov av att effektivisera sitt arbete inom Pharmacovigilance, vilket är branschens motsvarighet till Medtechs Post-market surveillance.

För att adressera behovet att snabbare och mer effektivt kunna följa förändringar på marknader avseende teknik, forskning och regelverk avser Hoodin att ta fram en lösning med en licens även för Pharma avseende Market & Regulatory Insights. Arbetet kommer att ske simultant med att en lösning tas fram för Medtech. Hoodin kommer efter lansering av Market & Regulatory Insights för Pharma även att påbörja lansering av lösning för Pharmacovigilance.

“Världen och likaså våra marknader har på några veckor fått nya förutsättningar. För den skarpsynte så tror jag man inser matematiken i att vi nu fått två nya behov att leverera på omgående. Där Market and Regulative Insights samt Pharmacovigilance, ger oss en underliggande marknad bestående av både Pharma och Medtech. Behovet avseende Post-market surveillance finns kvar, och för de bolag inom Medtech som kommit lång i anpassningen inför MDR2020 så bör efterfrågan att effektivisera vara stor och i högsta grad aktuell nu.


I det stora hela så tycker jag att Hoodin har en mycket intressant och inspirerande framtid. Jag ser fram emot att vi ska hjälpa bolag inom Medtech och Pharma med en nytt och ytterst aktuellt behov och att vi snabbt ställer om till att nu möta upp på detta behov samt löpande arbeta med planen för att leverera mot behoven avseende Post-market Surveillance och Medtech“ Marcus Emne, VD Hoodin AB


Bolaget kommer att följa upp detta pressmeddelande avseende nämnda branscher så snart mer information finns samt publicera INBLICK #9 tidigare än planerat.Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 6:e april 2020.


Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.


Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.


www.hoodin.comFör mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.comKommentare


bottom of page