top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Försiktigt ökad pipeline för januari

Tillväxten i pipeline för årets första månad visar på en uppgång i tillväxttakt för januari jämfört med december. Fokus för bolaget är fortsatt att bearbeta kunder och partners för att öka aktivering av licenser, men vi ser ändå en bra tillväxt i pipeline och då främst inom “nya branscher”. Efter januari månad så sammanställs nettoökningen till ca 4 procent inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter december månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma samt även avslutande arbete inför lansering av nya bransch-lösningar.


För segmentet ”Nya branscher” noteras återigen en större ökning under januari månad, med 15 procent vilket är i linje med decembers tillväxt.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Januari 2022 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )
Under januari månad var netto-ökningen av antalet licenser som förväntas användas med cirka 4 procent jämfört med december och steg från 1489 till 1545. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Vi har sedan slutet av hösten 2021 förflyttat fokus från att öka pipeline av licenser till att bearbeta dessa leads till att bli aktiva licenstagare, vilket är den främsta anledningen till att nettotillväxten avtar under januari månad.
Januari 2022 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
Januari 2022 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för perioden noteras en nettominskning av en licenses då en av dessa intressenter valt att skjuta sin investering på framtiden. För januari landar volymen därmed på 16, vilket är en ökning med en. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.

Januari 2022 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)

Vi har under januari noterat positiva utfall och lanseringar är planlagda till februari och mars för dessa läsningar. Totalt finns 60 licenser i pipeline inom ”nya branschlösningar” efter januari månad, vilket är en ökning med 8 jämfört mot december månad 2021.”Vi kör igång 2022 i samma anda som vi avslutade året, med fortsatt arbetet för att få igång försäljning via partners, där vi planerar och genomför marknadsaktiviteter tillsammans med partners samt att vi bistår partners med kunskap för att sätta upp de första kundprojekten i Hoodin. Vi fortsätter med ökade säljaktivitet mot direktkunder då vi fått en ökad förfrågan direkt från företag inom Medtech och Pharma. Att vi lägger störta delen av våra säljinsatser mot att aktivera licenser och stärka våra partners förmåga att sälja mer licensers avspeglas i tillväxten av pipeline för januari. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller våra partners inleder dialog med dem.


Som nämnts tidigare så vill vi nu se att aktivering av licenser flyter på i god takt innan vi väljer att allokera om tiden och resurser till att öka vår pipe i snabbare takt igen.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page