Hoodin AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 24,4