• Team Hoodin

Fortatt fokus på aktivering av licenser under december

Tillväxten i pipeline för årets sista månad visar på en avtagande tillväxttakt för december, dels då fokus legat på att bearbeta kunder och partners för att öka aktivering av licenser samt att månaden i sig är kortare pga jul- och nyårshelger. Under perioden har bearbetning av nya prospekt i pipeline varit dels inom Medtech och Pharma, men även inom de segment som tillräknas inom “nya branscher”. Efter december månad så sammanställs nettoökningen till ca 2,5 procents inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter november månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma samt även avslutande arbete inför lansering av nya bransch-lösningar.


För segmentet ”Nya branscher” noteras en större ökning under december månad, med 15 procent. Dessa lösningar kommer att lanseras på marknaden till fullo inom den närmaste tiden.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.December 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )
Under december månad var netto-ökningen av antalet licenser som förväntas användas med cirka 2,5 procent jämfört med november och steg från 1454 till 1489. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Vi har sedan slutet av hösten 2021 förflyttat fokus från att öka pipeline av licenser till att bearbeta dessa leads till att bli aktiva licenstagare, vilket är den främsta anledningen till att nettotillväxten avtar under december månad.
December 2021 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
December 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för perioden noteras en nettominskning av en licenses då en av dessa intressenter valt att skjuta sin investering på framtiden. För december landar volymen därmed på 15. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
December 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)

Den sedan tidigare annonserade nya branschlösningarna har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har under november noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline. Totalt finns 52 licenser i pipeline inom ”nya branschlösningar” efter december månad.

”Under dece