top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fortatt fokus på aktivering av licenser under december

Tillväxten i pipeline för årets sista månad visar på en avtagande tillväxttakt för december, dels då fokus legat på att bearbeta kunder och partners för att öka aktivering av licenser samt att månaden i sig är kortare pga jul- och nyårshelger. Under perioden har bearbetning av nya prospekt i pipeline varit dels inom Medtech och Pharma, men även inom de segment som tillräknas inom “nya branscher”. Efter december månad så sammanställs nettoökningen till ca 2,5 procents inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter november månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma samt även avslutande arbete inför lansering av nya bransch-lösningar.


För segmentet ”Nya branscher” noteras en större ökning under december månad, med 15 procent. Dessa lösningar kommer att lanseras på marknaden till fullo inom den närmaste tiden.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.December 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )
Under december månad var netto-ökningen av antalet licenser som förväntas användas med cirka 2,5 procent jämfört med november och steg från 1454 till 1489. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Vi har sedan slutet av hösten 2021 förflyttat fokus från att öka pipeline av licenser till att bearbeta dessa leads till att bli aktiva licenstagare, vilket är den främsta anledningen till att nettotillväxten avtar under december månad.
December 2021 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
December 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för perioden noteras en nettominskning av en licenses då en av dessa intressenter valt att skjuta sin investering på framtiden. För december landar volymen därmed på 15. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
December 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)

Den sedan tidigare annonserade nya branschlösningarna har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har under november noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline. Totalt finns 52 licenser i pipeline inom ”nya branschlösningar” efter december månad.”Under december fortsatte arbetet med att få igång försäljning via partners, där vi planerar och genomför marknadsaktiviteter tillsammans med partners samt att vi bistår partners med kunskap för att sätta upp de första kundprojekten i Hoodin. Vi har även ökat vår säljaktivitet mot direktkunder då vi fått en ökad förfrågan direkt från företag inom Medtech och Pharma. Att vi lägger störta delen av våra säljinsatser mot att aktivera licenser och stärka våra partners förmåga att sälja mer licensers avspeglas i tillväxten av pipeline för december. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller våra partners inleder dialog med dem.


När vi ser att aktivering av licenser flyter på i god takt kommer vi delvis allokera om tiden och resurser till att öka vår pipe i snabbare takt igen.” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page