top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

God tillväxt i pipeline under november och Mölnlycke Health Care som kund

Efter november månad ser vi en fortsatt nettoökning i pipeline. Ökningen för perioden beror främst på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, både avseende områden kopplade till MDR (Medical Device Regulation( men öven för att hålla sig ajour i allmänhet kring områden så som standards, regelverk och vetenskapliga artiklar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 5,2% både för Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.
November 2022 - Life Science (Ackumulerat )Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 5,2 procent mer jämfört med augusti och ökade från 1637 till 1723. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.November - Övriga industrier (Ackumulerat )

Inom övriga industrier noteras en marginell förändring för perioden och volymen i pipeline ökade med 2 och är nu på 129. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism. Vi har under perioden lagt mest focus på life science vilket resulterar i mindre rörelser i pipeline.


”November har varit en månad med hög aktivitet på marknaden där vi bland annat börjat arbeta med fler verktyg för att dra in nya så kallade leads. Den positiva trenden fortsätter med ett bra engagemang på marknaden för Medtech och Pharma. Förutom att vi ständigt ökar i vår pipe och att vi knyter till oss fler och fler intressenter som har för avsikt att använda Hoodin när behovet är aktuellt så är månadens high light att vi nu publicerat nyheten att Mölnlycke Health Care är en ny kund. En Notified Body är en organisation som fått i uppdrag av ett lands läkemedelsverk / eller annat styrande organ avseende hälsovård och medicin att granska aktörer på den lokala marknaden.


Resultatet av att vi har ledande företag som Mölnlycke Health Care som kund ger oss en fin referens som vi ser stor nytta och resultat av i vårt löpande säljarbete” Marcus Emne, VD Hoodin

Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll. Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.


För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page