top of page
 • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB kallar till årsstämma den 31 maj 2023

Aktieägarna i Hoodin AB (publ), org.nr 556911-9778, kallas till årsstämma den 31 maj 2023 klockan 15.00 hos Hoodin AB på Humlegatan 4A i Malmö.
Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken den 23 maj 2023, och

 • anmäla sig till stämman senast den 25 maj 2023.

Anmälan till stämman görs i första hand via https://www.hoodin.com/anmalan-bolagsstamma. Anmälan kan även ske skriftligt per post till Hoodin AB, ”Årsstämma”, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i stämman låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 23 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.hoodin.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Förslag till dagordning

 1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande dagordningen

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Verkställande direktörens anförande

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 9. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 12. Val av styrelse och revisorer

 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

 14. Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

 15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

 16. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning

 17. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om att styrelsens ordförande Peter Wendel eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.


Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.


Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fyra, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en, utan revisorssuppleant.


Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 157 500 kronor (höjning med 12 600 kronor jämfört med föregående år) till styrelseordförande, med två prisbasbelopp, motsvarande 105 000 kronor (höjning med 8 400 kronor jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget, samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Den föreslagna sammansättningen med fyra styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med maximalt 472 500 kronor.


Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Marcus Emne och Peter Wendel samt nyval av Martin King. Det noteras att Henrik Béen avböjt omval. Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande.

Martin King är en brittisk-schweizisk medborgare som tillför mer än 40 års omfattande global erfarenhet inom kvalitetssäkring, regulatory affairs, operativ verksamhetsstyrning och ledarskap. Med en utbildningsbakgrund inom elektronik, programvara som medicinteknisk produkt, mekanisk och materialvetenskap, har Martin arbetat inom hela värdekedjan när det gäller medicintekniska produkter, in vitro-diagnostik och läkemedelsindustrin. Som oberoende konsult har Martin hjälpt företag att få sina produkter godkända och maximera sin försäljning genom att tillämpa kvalitetssäkring och regulatory affairs genom hela produktlivscykeln.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på bolagets hemsida, www.hoodin.com.

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta att det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs till revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Johan Unger att utses till huvudansvarig revisor.


Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras i huvudsak i enlighet med nedan.


Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 525 000 kronor och högst 2 100 000 kronor.


Föreslagen ändrad lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 997 500 kronor och högst 3 990 000 kronor.


Nuvarande lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.


Föreslagen ändrad lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 13 300 000 och högst 53 200 000.


Styrelsen, VD eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.


Punkt 14 – Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen för Hoodin föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare av högst 26 601 874 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 995 140,55 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Nyemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i bolaget varvid en (1) befintlig aktie i bolaget ska berättiga till två (2) teckningsrätter (”Teckningsrätt”). En (1) Teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

 2. Tilldelning av Teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare i bolaget registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 8 juni 2023 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsrätter är den 5 juni 2023. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Teckningsrätter är den 7 juni 2023.

 3. Teckningskursen per aktie är 0,40 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

 4. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av Teckningsrätter) ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 12 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

 5. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Teckningsrätter) ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med 12 juni 2023 till och med den 26 juni 2023 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 6 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Teckningsrätter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

 6. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av Teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av Teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

  1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av Teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare i bolaget på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av Teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Ändring av bolagsordningen föreslås under punkt 13 i den föreslagna dagordningen.

 9. Styrelsen, VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.


Punkt 15 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.


Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, VD eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.


Punkt 16 – Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att följande instruktion för tillsättande av valberedningen ska gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas:


Instruktion för valberedningen i Hoodin AB

Hoodin AB ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen. Vid konstituerandet av valberedningen kommer de till röstetalet största aktieägarna kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september varje år. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande största aktieägare till röstetalet beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Bolaget ska senast sex månader före årsstämman lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen på bolagets hemsida. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad varje år sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om valberedningen finner det lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Valberedningen föreslår att årsstämman ger valberedningen uppdraget att inför varje årsstämma lägga fram förslag i följande ärenden:

 • Förslag till stämmoordförande

 • Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 • Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande

 • Förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna

 • Förslag till revisor

 • Förslag till revisorsarvode

 • Förslag till principer för hur valberedningens ledamöter ska utses (i förekommande fall).

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hoodin.com, åtminstone tre veckor före dagen för bolagsstämman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.


Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Hoodin AB, Att: ”Årsstämma 2023”, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö eller via e-post till ir@hoodin.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.


Antalet aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 300 937. Bolaget innehar inga egna aktier.


Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


_______________

Malmö i april 2023

Hoodin AB (publ)

Styrelsen

Comments


bottom of page