top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.


​​​​​​​

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader

(”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandum Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen (”Informationsmemorandumet”) finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.hoodin.com/emission). Anmälningssedel förteckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från såväl Bolagets hemsida som från EminovaFondkommission AB:s hemsida (https://eminova.se/uppdrag/hoodin) från och med den första dageni teckningsperioden, den 24 maj 2024.

Om Företrädesemissionen Bolagsstämman i Hoodin beslutade den 15 maj 2024 att genomföra en Företrädesemission av högst29 733 255 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka5,95 MSEK före emissionskostnader. Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa ochfinansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande (digital tjänst för bevakning avframförallt eftermarknaden inom life science) med syfte att tillföra plattformen funktionalitet ochdesign som är lämpad för en större volym av användare. Emissionslikviden frånFöreträdesemissionen avses också användas till ytterligare internationell expansion.

Tidsplan

24 maj – 4 juni 2024    Handel med teckningsrätter

24 maj – 10 juni 2024  Teckningsperiod2 4 maj 2024 – t.o.m. registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket Handel med BTA som pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

11 juni 2024  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen


Villkor för Företrädesemissionen

  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,20 SEK per aktie.

  • Företrädesemissionen omfattar högst 29 733 255 aktier.

  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Hoodin cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader på cirka 0,65 MSEK.

  • Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2024 var registrerad som aktieägare i Hoodin har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,73 MSEK, motsvarande cirka 29,02 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 2,01 MSEK, motsvarande cirka 33,77 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 62,79 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.


Legal rådgivare och emissionsinstitutMoll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionenoch Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande ochinformationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelandeutgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det Informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras ibestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129(”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts avFinansinspektionen. Erbjudandet i Informations-memorandumet är undantaget prospektskyldighet ienlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, varken direkt ellerindirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nyaaktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt UnitedStates Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas,tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, ieller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i denbrittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådanapersoner benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta ellerindirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgörinte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någonjurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investeraresbeslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföraen egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs idetta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperenkan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varkeninnehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar påBolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Comentários


bottom of page