top of page

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021


Hoodin AB har publicerat delårsrapport för andra kvartalet för 2021 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information


VD har ordet

Ett högaktivt och spännande andra kvartal har passerat, där vi fortsatt bygga vår pipeline och ökat antalet partners, vilka nu täcker samtliga världsdelar. Vi har även lanserat ett antal nya features för att bättre möta marknadens efterfrågan.

En av de störta händelserna under det andra kvartalet 2021 var införandet av MDR (Medical Device Regulation), vilket trädde i kraft den 26:e maj. MDR innebär att en stor del av alla företag som säljer medicintekniska produkter inom EU nu har ett krav om att löpande bevaka sina produkter på eftermarknaden. Bevakningen avser rapporterade fel, tekniska och vetenskapliga nyheter kopplat till den teknik och de sjukdomar eller skador som produkten avhjälper samt s.k. kliniska studier som kan påverka produktens status. Införandet av MDR innebär att företag inom Medtech behöver göra denna bevakning för att kunna förnya eller ansöka om s.k. CE-märkning för sina produkter. Marknadens efterfrågan styrs därmed inte helt av regelverkets införande utan också av när i tiden CE-märkningen går ut eller behöver anskaffas. Vi bedömer marknaden som stor, ca 30 000 företag, vilket innebär att tusentals företag har detta behov relativt omgående.


Pipeline av potentiella licenser ökade med ca 175% under det andra kvartalet


I likhet med det andra kvartalet har vi under perioden ökat vår pipeline av licenser i god takt och landar på en ökning jämfört mot första kvartalet på ca 175%. Efter det andra kvartalet kan vi summera en total pipeline om 934 licenser som kunder eller partners har uttalat en avsikt om att aktivera under de kommande 12 månaderna. Denna ökning kommer från kontinuerliga förbättringar av både hur vi säljer och marknadsför Hoodin, samt från de framgångar vi nått med den senaste versionen av Hoodin som plattform.


Marknadsdriven efterfrågan och utveckling


Sedan lanseringen av den senaste versionen av Hoodin kan vi notera ett ökat och mycket positivt engagemang från både slutanvändare och partners. Hoodins nya gränssnitt gör det enklare för slutanvändare att sätta upp en avancerad bevakning. Det har bidragit till att öka förståelsen för värdet av bevakning och användare kan nu snabbare och enklare skapa väsentligt affärsvärde från det innehåll som bevakningen skapar. I linje med detta har vi under det andra kvartalet lanserat en use case template i Hoodin för bevakning av standarder och kvalitet inom Medtech och Pharma. Denna nya feature tillkom efter direkta förfrågningar från, och i dialog med, slutanvändare och partners.


Våra fokusområden under perioden:


Partners och försäljning – Försäljning och intäkter fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering. Vi har under kvartalet lagt mer fokus på att bearbeta en större del av vår pipeline för att konvertera dem till aktiva och betalande kunder.

Plattformen – Under det andra kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt genomförts och vi har bland annat lanserat en helt ny vy för att hantera inhämtat innehåll, vilket gör det enklare för användare att skapa rapporter och dela innehåll med kollegor. Vi har även lanserat en s.k. change log, där kunder kan se alla ändringar de gjort i sitt projekt.


I övrigt ser vi att Hoodins plattform mottas fortsatt väl av marknaden. Det är vår övertygelse att vi har ett tekniskt försprång gentemot konkurrerande lösningar vilket vi tror kommer att bidra till att göra 2021 till ett framgångsrikt år.


Marcus Emne, VD Hoodin Andra kvartalet, 2021-04-01 – 2021-06-30

  • Nettoomsättning 578 (192) KSEK

  • Rörelseresultat -1 952 (-1 999) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 550 (-1 588) KSEK

  • Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK

Första halvåret, 2021-01-01 – 2021-06-30

  • Nettoomsättning 783 (438) KSEK

  • Rörelseresultat -4 163 (-4 387) KSEK

  • Resultat efter skatt -3 306 (-3 487) KSEK

  • Resultat per aktie -0,25 (-0,26) SEK

Comments


bottom of page