top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023VD har ordet

Det andra kvartalet 2023 har fortsatt att visa positiv utveckling av vårt tjänsteerbjudande. Vi har fortsatt att motta positiv respons från marknaden och samtidigt tagit in kvalitativ feedback och genomfört research för att säkerställa att lanseringen av nästa version av Hoodins plattform blir bästa tänkbara.

Vi har under perioden fortsatt att följa vår strategi för att nå våra övergripande mål och har noterat en viss förbättring av marknadsläget i ljuset av de klargöranden som EU gjorde gällande Post Market Surveillance i slutet av 2022. Företag verksamma inom Medtech- sektorn tycks nu ha en mer grundläggande insikt om kraven som ställs och därmed har medvetenheten om den omfattande komplexitet som Post Market Surveillance innebär ökat, särskilt när rätt verktyg och programvara inte är på plats.

I linje med VD-ordet för första kvartalet 2023 har vi fortsatt med att engagera aktörer som etablerar nya praxis på marknaden. Dessa aktörer inkluderar framstående företag inom Life Science och Notified Bodies. Vi har framgångsrikt initierat flera givande dialoger med strategiskt viktiga aktörer under denna period. Tiden från inledande dialog till avslutande av en affär är längre med dessa större företag på grund av deras omfattande beslutsprocesser, men vi ser att värdet av att vinna dessa referenskunder är av yttersta vikt för Hoodin. Under perioden har vi även observerat en ökad vilja bland företag inom life science att optimera kostnader och digitalisera ytterligare, något som liknar tendenser inom andra branscher. Denna ökade inriktning på effektivitet är en positiv faktor för Hoodin, och vi ser att det kan vara till vår fördel i händelse av en ihållande lågkonjunktur. Vi har tidigare kommunicerat förändringarna i vår pipeline löpande per månad och under det andra kvartalet fattade styrelsen beslutet att vi upphör med detta och går över till att vid tillfälle informera om nya intressanta kund-case för att ge en tydligare bild av affären.

De huvudsakliga områdena för vårt fokus under kvartalet har varit följande:

Försäljning – Vi fortsätter att etablera relationer med strategiska partners och aktörer inom Life Science. Försäljning förblir vårt främsta fokus, och vår strategi går ut på att parallellt med direktförsäljning bygga upp ett omfattande nätverk av partners för att förstärka vår närvaro och därmed försäljning till partners kunder. Under detta kvartal har vi framgångsrikt identifierat och inlett utvärderingar med nya partners samt etablerat partnerskap med nya företag.


Plattformen – Under detta kvartal har vi framför allt arbetat med nästa version av Hoodin. Med den nya versionen ser vi att vi levererar ett högre kundvärde samtidigt som tidsåtgången vi behöver för att rekrytera nya kunder ska minska avsevärt. Vi har en mycket intressant och viktig höst framför oss där Hoodin tar ett större steg som plattform med mer AI och vi tar ett större grepp om att utbilda och guida användare kring de behov som Hoodin levererar värde kring. Med användning av AI kan Hoodin guida användaren på ett mer effektivt sätt för att skapa en för dem, optimal bevakning.

Marcus Emne, VD HoodinAndra kvartalet, 2023-04-01 – 2023-06-30

  • Nettoomsättning 216 (222) KSEK

  • Rörelseresultat -1 743 (-1 914) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 781 (-1 914) KSEK

  • Resultat per aktie -0,13 (-0,14) SEK


Kommentare


bottom of page