top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för det första kvartalet för 2022 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information
VD har ordet

Det första kvartalet har dels varit en naturlig fortsättning på arbetet som påbörjades under hösten 2021, dvs fortsatt fokus på att konvertera intresserade kunder till att bli licenstagare. Det har också varit ett kvartal som skiljer sig mot tidigare, där vi under perioden sett en högre grad av mognad och beslutsförhet inom marknadssegmentet Medtech.

Hoodin är en plattform och tjänst som adresserar unika behov och utmaningar avseende intelligence och bevakning av viktig information och data. En av de branscher som Hoodin sedan tidigare identifierat som viktig är Medtech. Vår ambition är att leverera lösningar för de förändringar som införandet av MDR (Medical Device Regulation) och IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) innebär. MDR är sedan maj 2021 ett aktivt regelverk och IVDR träder i kraft den 26:e maj 2022.

Även om nya regelverk innebär att företag måste förhålla sig till regler för att få sälja sina produkter på marknaden, i det här fallet inom EU, så tar det alltid en viss tid innan praxis infinner sig. Med praxis menas att format och metoder för att följa regelverken faller på plats. Det är just denna praxis som nu börjar formeras och med den uppstår en ökad mognad på marknaden för att införskaffa de verktyg som bidrar till att på ett effektivt sätt efterleva regelverken och som är anpassade till att leverera mot den praxis som uppkommit. Hoodin har sedan länge arbetat nära marknaden genom att föra dialog med företag, myndigheter och experter. Detta för att säkerställa att vår plattform ständigt anpassas för att vara det verktyg som bäst levererar enligt regelverk och praxis. Resultatet från detta arbete är vårt sätt att säkra framtida intäkter och ta en stark position på marknaden.


Under våren har vi, genom att genomföra ytterligare justeringar av plattformen samt idogt arbete med att bearbeta kunder och potentiella partners, nått en ännu starkare position. Vår pipeline har under perioden inte ökat nämnvärt, något som är helt enligt plan. Hoodin har under tiden upparbetat en så pass stor “pool” av intressenter att vi framöver bör lägga mest fokus och kraft på att omvandla dessa till betalande licenstagare.

Våra fokusområden under perioden:

Partners och försäljning – Försäljning och intäkter fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med fyra nya företag.


Plattformen – Under det första kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt både genomförts och påbörjats. Vi har under kvartalet främst genomfört justeringar för att leverera mot praxis kring MDR och IVDR.Med fortsatt positiva signaler och ett framgångsrikt arbete under det första kvartalet, ser vi fram emot fortsättningen av 2022 som året då licensförsäljningen kommer i gång på allvar. Marcus Emne, VD HoodinFörsta kvartalet, 2022-01-01 – 2022-03-31

  • Nettoomsättning 183 (205) KSEK

  • Rörelseresultat -1 835 (-2 212) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 836 (-1 756) KSEK

  • Resultat per aktie -0,14 (-0,13) SEK


Comments


bottom of page