top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023
VD har ordet


Det första kvartalet för 2023 har varit fyllt av positiv utveckling kring vårt tjänsteerbjudande och positivt mottagande på marknaden.


Under perioden har vi fortsatt hållit vår kurs för att nå våra strategiska mål och vi har noterat ett klart förbättrat läge på marknaden i och med de förtydliganden som gjordes av EU avseende Post Market Surveillance i slutet av 2022. Företag inom Medtech förefaller nu ha större insikt kring sina behov och de verkar nu införstådda med hur krävande det kommer att vara avseende Post Market Surveillance om de inte använder sig av lämpliga verktyg och mjukvara.


Som nämndes i VD-ordet för det fjärde kvartalet 2022 så är det vår avsikt att bearbeta aktörer på marknaden som etablerar en praxis. Aktörerna som gör detta är större och mer namnkunniga företag inom Life Science samt Notified Bodies. Vi har under perioden inlett flertalet positiva dialoger med aktörer som vi bedömer vara av stor strategisk vikt. Dock är ledtiden att gå från första dialog till avslut i en affär i regel ganska lång då dessa aktörer är stora företag med en lång beslutskedja.


Under perioden har vi även noterat att företag inom life science, precis som många andra branscher, ökat sitt fokus på att digitalisera och kostnadseffektivisera. Detta har tidigare inte varit något vi märkt av och för Hoodin är det enbart positivt att marknaden är mer mån om att hitta nya lösningar för att effektivisera. En stundande lågkonjunktur kan med andra ord vara till Hoodins fördel i många avseenden.


Vår pipeline har under perioden ökat med cirka 5 procent, vilket är enligt plan.


Våra fokusområden under perioden:

Partners och försäljning – Att skapa relationer med strategiska parter inom Life Science. Försäljning fortsätter att vara vårt primära fokusområde och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners för att öka densamma. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med nya företag.


Plattformen – Under det fjärde kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt både slutförts och påbörjats. Vi har under kvartalet främst genomfört justeringar för att leverera mot praxis kring

MDR och IVDR* samt förbättrad effektivitet och prestanda då plattformen hanterar flera miljoner artiklar per dygn.


Efter en spännande inledning på året så ser vi fram emot att ingå allt fler samarbeten och avtal med företag inom Life Sciences.


Marcus Emne, VD Hoodin

Första kvartalet, 2023-01-01 – 2023-03-31

  • Nettoomsättning 252 (183) KSEK

  • Rörelseresultat -1 480 (-1 836) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 575 (-1 836) KSEK

  • Resultat per aktie -0,12 (-0,14) SEK

Comments


bottom of page