top of page
 • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet av2020 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv
VD har ordet

Det tredje kvartalet har, trots rådande osäkerhet på marknaden, varit mycket positivt för Hoodin i flera avseenden. Under den senare hälften av kvartalet kunde vi notera en positiv förändring av efterfrågan och framför allt att företag inom Medtech nu är mer redo att fatta beslut kring verktyg för att effektivisera Post Market Surveillance. Medtech-företag vet nu att något ytterligare framflyttande eller ändring avseende den kommande regeländringen är ytterst osannolik och har under perioden påbörjat sin planering samt skapa sin roadmap för vilka förändringar som behöver genomföras, och i det arbetet även börjat söka efter verktyg för att göra anpassningen så tids- och kostnadseffektiv som möjligt. Detta har vi inte enbart märkt genom att gensvaret från kunder varit bättre, utan vi har även noterat detta genom att antalet s.k. inbound leads, dvs kunder och potentiella partners som kontaktar Hoodin med avsikt att teckna licens eller testa plattformen för eventuellt samarbete, ökat väsentligt under perioden. Detta har i sin tur lett till att bolagets kostnad per vunnen kund och såld licens sänkts. Dessutom får vi nu mer tid och resurser till att bearbeta fler kunder och partners.

Den positiva utveckling som vi noterat under slutet av perioden kan dock ännu inte utläsas i resultatet, utan kommer att visa sig successivt under de kommande kvartalen och framför allt under nästa år. Detta beror dels på logiken i Hoodins intäktsmodell, där licensen betalas löpande, dels på att en hel del av de kunder som bearbetats har en testperiod på 14 dagar där de planerar att påbörja användande av Hoodin som plattform senare än direkt efter avslutad testperiod. På resultatsidan blir detta extra synbart då vi, jämfört mot tredje kvartalet 2019, även hade intäkter som härstammade från projekt. Vi hade sedan tidigare beslutat oss för att helt avveckla projekt som intäktskälla under 2020 för att kunna hantera de volymer av kunder som MDR2020 skulle innebära. Kombinationen av bådas bortfall ger då en nedgång på intäktssidan jämfört mot föregående års tredje kvartal.
Tredje kvartalet, 2020-07-01 – 2020-09-30

 • Nettoomsättning 196 (540) KSEK

 • Rörelseresultat -1 747 (-975) KSEK

 • Resultat efter skatt -1 387 (-769) KSEK

 • Resultat per aktie före utspädning* -0,11 (-0,08) SEK

 • Resultat per aktie efter utspädning* -0,11 (-) SEK


Nio månader, 2020-01-01 2020-09-30

 • Nettoomsättning 635 (1 471) KSEK

 • Rörelseresultat -6 134 (-3 816) KSEK

 • Resultat efter skatt -4 874 (-3 004) KSEK

 • Resultat per aktie före utspädning* -0,37 (-0,32) SEK

 • Resultat per aktie efter utspädning* -0,37 (-) SEK
För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79-335 76 58 E-post: info@hoodin.com

Comments


bottom of page