top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) tillförs cirka 870 KSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 133 846 teckningsoptioner, motsvarande cirka 3,6 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 133 846 aktier till lösenpriset 6,50 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Hoodin cirka 870 KSEK före emissionskostnader.


” Det känns så klart tråkigt att TO1 inte nyttjades till en högre grad. Att covid-19 innebar ett års framflyttade av Medical Device Regulation gjorde att vi hade en betydligt tuffare uppgift för att bygga det marknadsvärde vi annars skulle kunnat åstadkomma och tyvärr nådde vi inte ända fram under lösenperioden. Avseende emissionen som var kopplat till TO1 så påverkar det inte bolaget mer än att vi får vara aningen mer återhållsamma med när i tiden vi tar investeringar i form av ytterligare anställningar. Vi är väl riggade för att fortsätta vår strategiska plan, där de mest väsentliga investeringarna i plattformen är genomförda och där marknad- och säljorganisationen är redo för att fortsätta bygga vår tillväxt i snabb takt.” Marcus Emne, VD Hoodin
Bakgrund

Under det fjärde kvartalet 2019 genomförde Hoodin en företrädesemission av units, bestående av två (2) nyemitterad aktie och två (2) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Hoodin. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 1 februari 2021 och den 17 februari 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hoodin.com/to1.


Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Hoodin med 133 846 aktier, från 13 167 091 till 13 300 937 aktier. Aktiekapitalet ökar med 10 038,450 SEK, från 987 531,825 SEK till 997 570,275 SEK.


För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 1,02 procent.


Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.


Denna information är sådan information som Hoodin AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2021 kl 22:08 CET.
För mer information vänligen kontakta Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com


Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page