top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin (Publ) publicerar kommuniké och rapport för det 4:e kvartalet 2020
Fjärde kvartalet, 2020-10-01 – 2020-12-31 Nettoomsättning 250 (331) KSEK Rörelseresultat -2 013 (-1 746) KSEK Resultat efter skatt -1 600 (-1 482) KSEK Resultat per aktie före utspädning* -0,12 (-0,11) SEK Resultat per aktie efter utspädning* -0,12 (-0,11) SEK

Helåret, 2020-01-01 – 2020-12-31 Nettoomsättning 885 (1 802) KSEK Rörelseresultat -8 147 (-5 562) KSEK Resultat efter skatt -6 474 (-4 486) KSEK Resultat per aktie före utspädning* -0,49 (-0,34) SEK Resultat per aktie efter utspädning* -0,49 (-0,34) SEK


* Resultat per aktie beräknat på antalet registrerade aktier vid periodens utgång.


VD har ordet I flera avseenden kan det fjärde kvartalet sammanfattas som att det var dubbelt så bra som det tredje kvartalet. Under denna period har vi åstadkommit dubbelt så bra utfall från det mesta inom våra sälj- och marknadsaktiviteter. Vi har nu dubbelt så många partners, där vi under året gått från 12 till 24 partners, vi har dubblerat vår prospect-pipe av potentiella nya partners och vi har även fördubblat vår pipe avseende slutkunder som testat och utvärderat Hoodin inför den kommande ändringen i regelverket (Medical Device Regulation) som snart börjar gälla för bolag inom Medtech-branschen.

Jag ser framförallt två viktiga anledningar till det fördubblade utfallet; regeländringen den 26:e maj kommer närmare för varje dag vilket gör att behovet av Hoodins lösning prioriteras högre. Allt fler företag inom Medtech går från att bedriva översiktlig planering till att snart vara redo att påbörja de förändringar som krävs. Den andra anledningen återkopplar till vad som beskrevs i VD-ordet efter det tredje kvartalet, nämligen att vi varit noggranna med att ständigt effektivisera vår process för kund- och partnerbearbetning så att vi nu, till minsta möjliga tid och kostnad, kan få ombord en ny kund eller partner.

Det är viktigt att vi fortsatt är ihärdiga och håller fast vid vår strategi om att bygga upp ett brett, internationellt nätverk av partners, som i sin tur har bandbredden att nå ut till de drygt 50 000 företag som Medtech-branschen utgör. För varje partner vi tar in beräknar vi att de i genomsnitt kommer att generera minst 20 sålda licenser under den kommande 12- månadersperioden.

Utfallet och resultatet från vårt arbete under det fjärde kvartalet har lagt grunden för att vi ska kunna göra ett väsentligt bättre 2021. Hoodin är ett unikt företag med en unik situation på marknaden. Vi har siktet inställt på en stor och växande bransch med ett behov avhängigt ett specifikt datum. Det absolut smartaste vi kan göra är att bygga upp en infrastruktur som ger oss muskler att nå ut till så många av dem som möjligt, på så kort tid som möjligt. I resultaträkningen för det fjärde kvartalet ser man dock inte utfallet från allt det vi byggt upp under kvartalet. Det kommer att visa sig successivt först under 2021 och tiden därefter. På resultatsidan blir detta extra synbart då vi inte längre har några projektintäkter likt de vi hade under 2019. Beslutet att ändra erbjudandet togs redan under 2019. Det var en medveten strategi vilken syftade till att frigöra resurser för att fokuserat bearbeta Medtech som bransch, då införandet av Medical Device Regulation skapar ett behov som Hoodin kan leverera en lösning på.

Våra fokusområden under perioden; Partners och försäljning – Försäljning och intäkter är fortfarande våra primära fokusområden och strategin är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och påbörjat gemensam utvärdering tillsammans med dem. Vi har även haft visst fokus på att bedriva direktförsäljning, primärt mot kunder inom Medtech, vilket under

tillsammans med dem. Vi har även haft visst fokus på att bedriva direktförsäljning, primärt mot kunder inom Medtech, vilket under perioden lett till ett antal nya kunder. Plattformen – Den nya versionen av Hoodin kommer att innebära en förbättrad så kallad onboarding för användare. Plattformen kommer även att vara snabbare i att generera resultat. Sist men inte minst så innebär den nya versionen att vi byggt in bättre stöd för cross selling, där varje användare kommer att kunna se och även välja att starta fler än ett projekt utifrån ett särskilt use case vilket ökar möjligheten till intäkter från merförsäljning. Efter det fjärde kvartalet är marknadsläget fortsatt färgat av osäkerhet på grund av pågående Corona-pandemi. Dock upplever vi den positiva trenden på marknaden som ytterligare förstärkt jämfört med det tredje kvartalet. Den trend som visar att Medtech-marknaden har vaknat för att anpassa sin verksamhet till Medical Device Regulation i kombination med behovet att effektivisera. Då Hoodin sänker sina kunders kostnader för informationsbevakning med upp till 90 procent, anser vi oss ha fortsatt goda förutsättningar att vinna både nya partners och slutkunder. Marcus Emne, VD HoodinComments


bottom of page