top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin (Publ) publicerar kommuniké och rapport för det 4:e kvartalet 2021


Fjärde kvartalet, 2021-10-01 – 2021-12-31

  • Nettoomsättning 193 (250) KSEK

  • Rörelseresultat -1 946 (-2 013) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 546 (-1 600) KSEK

  • Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK

Helåret, 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Nettoomsättning 1 186 (885) KSEK

  • Rörelseresultat -7 998 (-8 147) KSEK

  • Resultat efter skatt -6 352 (-6 474) KSEK

  • Resultat per aktie -0,48 (-0,49) SEK


VD har ordet


Efter årets sista kvartal kan vi sammanfatta att kvartalet och året som helhet präglats av ett stort intresse för Hoodin som effektiviserande plattform avseende intelligence och automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Dock har årets sista kvartal, liksom året i sin helhet, präglats av pandemin vilket generellt sett bidragit till utdragna ledtider i beslutsfattandet hos våra potentiella kunder.


Under det fjärde kvartalet har vi allt mer lagt över fokus mot att bearbeta vår pipeline för att aktivera kunder jämfört med tidigare kvartal då fokus varit att arbeta upp en stark pipeline. Detta arbete har börjat ge resultat även om det inte visar sig nämnvärt i resultaträkningen för kvartalet. Vårt fokus på att transformera leads i vår pipeline till aktiva licenstagare kommer fortsatt att vara vår högsta prioritet under det kommande året.


Under det fjärde kvartalet har vi noterat ett ökat intresse från Pharma jämfört mot tidigare kvartal. Intresset avseende verktyg för att mer effektivt kunna följa regelverket MDR (Medical Device Regulation) och för Hoodins del, det inom MDR som avser Post Market Surveillance, fortsätter att öka. Införandet av MDR innebär att företag inom Medtech måste göra denna bevakning för att kunna förnya eller ansöka om s.k. CE-märkning för sina produkter. Marknadens efterfrågan styrs därmed inte helt av regelverkets införande utan också av när i tiden CE-märkningen går ut eller behöver anskaffas. Vi bedömer den potentiella marknaden till ca 30 000 företag och tusentals företag kommer därmed sannolikt ha detta behov relativt omgående. Användande av Hoodin är bevisat upp till 90% mer tidseffektivt och ger högre kvalitet jämfört med manuell bevakning för Medtech-företag på grund av mer korrekta urval.


Pipeline av potentiella licenser ökade med ca 32% (383 licenser) under det fjärde kvartalet


Oktober var årets näst bästa månad avseende ökning av potentiella licensförsäljningar i vår pipeline, vilket är en starkt bidragande orsak till att även det fjärde kvartalet visar på god tillväxt i pipeline. Vi landar på en ökning jämfört med tredje kvartalet på ca 32%. Efter det fjärde kvartalet kan vi summera en total pipeline om 1 586 licenser där slutkunder eller partners har uttalat en avsikt om att aktivera sin licens någon gång under de kommande 12 månaderna.


Kortade ledtider


Vi bedömer fortsatt att ledtiden från test till aktivering kommer att minska i och med att allt fler företag inom Medtech och Pharma närmar sig en situation där manuell bevakning inte längre är ett realistiskt tillvägagångssätt och att deras behov i relation till förnyad CE- märkning samt regelverket MDR aktualiseras för allt fler företag.


Våra fokusområden under perioden:

Partners och försäljning – Försäljning och intäkter fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med fyra nya företag. Vi har under kvartalet lagt mer fokus på att bearbeta en större del av vår pipeline för att konvertera dem till aktiva och betalande kunder.


Plattformen – Under det fjärde kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt både genomförts och andra påbörjats. Vi har under kvartalet släppt en helt ny version av vårt rapportverktyg, där kunder nu kan skapa rapporter och exportera dem i textformat eller Excelformat. Rapportmallarna är även mer dynamiska och innehållsrika för att bättre passa de krav som ställs inom t.ex. life science. Med fortsatt positiva signaler och ett framgångsrikt arbete under det fjärde kvartalet, ser vi fram emot 2022 som året där licensförsäljnigen kommer i gång på allvar.


Marcus Emne, VD Hoodin
​​​​​​​​​​​​​​

Commentaires


bottom of page