top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kommuniké från bolagsstämman

Malmö den 19 maj 2020
Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 19 maj 2020 fastställdes resultat- och

balansräkningen för räkenskapsåret 2019.


Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under

räkenskapsåret 2019.


Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag

i årsredovisningen.


Stämman beslutade att i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget fastställa antalet

styrelseledamöter till fyra stycken.


Joakim Nydemark, Marcus Emne och Peter Wendel omvaldes till styrelseledamöter.

Henrik Béen nyvaldes till styrelseledamot.


Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.


Registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor med auktoriserade

revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.


Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2021 års stämma enligt det i

kallelsen lämnade förslaget.


Styrelsen

Hoodin AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Marcus Emne, VD, telefon +46 (0)

793-35 76 58


Denna information är sådan information som Hoodin AB är skyldig att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020

Commenti


bottom of page