top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kommuniké Årsstämma Hoodin AB

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 18 maj 2021 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.Med anledning av pågående pandemi hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt skett genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivits i kallelsen.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.


Stämman beslutade att i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget fastställa antalet styrelseledamöter till fyra stycken.

Henrik Béen, Joakim Nydemark, Marcus Emne och Peter Wendel omvaldes till styrelseledamöter.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att antalet aktier och aktiekapitalet kan ökas inom ramen för bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.Styrelsen Hoodin AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Marcus Emne, VD, telefon +46 (0) 793-35 76 58

Comments


bottom of page