top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kommuniké från årsstämma 2022 i Hoodin AB (publ)

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 17 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.
Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.


Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.


Stämman beslutade att i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget fastställa antalet styrelseledamöter till fyra stycken.


Henrik Béen, Marcus Emne och Peter Wendel omvaldes till styrelseledamöter. Hans-Peter Ostler nyvaldes till styrelseledamot.


Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2023 års stämma enligt det i kallelsen lämnade förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att antalet aktier och aktiekapitalet kan ökas inom ramen för bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Emne, VD, telefon +46 (0) 793-35 76 58

Kommentarer


bottom of page