top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kommuniké från årsstämma 2023 i Hoodin AB (publ)

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 31:a maj 2023 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.
Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för

räkenskapsåret 2022.


Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i

årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny

räkning och att någon utdelning således inte lämnas.


Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.


Val av styrelse och revisor samt arvodering

Hans-Peter Ostler, Marcus Emne och Peter Wendel omvaldes och Martin King nyvaldes till

styrelseledamöter. Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.


Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har

meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Unger kommer att vara huvudansvarig revisor.


Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 157 500 kronor och med 2 prisbasbelopp motsvarande 105 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §§ 4–5 så att

gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.


Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 26 601 874 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 995 140,55 kronor (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 8 juni 2023 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie två (2) teckningsrätter som vardera berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per aktie.

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 12 juni – 26 juni 2023.

Ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras omkring den 9 juni 2023.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.


Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till instruktion för tillsättande av valberedning. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 20 april 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.hoodin.com.
För ytterligare information kontakta:

Marcus Emne, VD, telefon +46 (0) 793-35 76 58

Yorumlar


bottom of page