top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Ledamöter till valberedning i Hoodin AB utsedda

Ledamöterna i valberedningen för Hoodin AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 september 2020, i enlighetmed beslut vid årsstämman i Hoodin AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2020 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 28 procent av rösterna i valberedningen.


Ledamöter i Hoodin AB´s valberedning inför årsstämma 2021 är:

  • Henrik Jerner, utsedd av Northern Capsek Ventures AB

  • Marcus Emne, utsedd av Jakob Jensen Prühs

  • Rickard Tuvesson, utsedd av Marcus Emne

  • Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB


Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.


Årsstämma för Hoodin AB kommer att hållas tisdagen den 18 maj 2021 i Malmö.


Aktieägare som vill lämna förslag till Hoodin AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@hoodin.com senast den 28 februari 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

Comments


bottom of page