top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Ledamöter till valberedning i Hoodin AB utsedda

Ledamöterna i valberedningen för Hoodin AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 september 2021, i enlighet med beslut vid årsstämman i Hoodin AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.


Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2021 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 30 procent av rösterna i valberedningen.


Ledamöter i Hoodin AB´s valberedning inför årsstämma 2022 är:


  • Henrik Jerner, utsedd av Northern Capsek Ventures AB

  • Rickard Tuvesson, utsedd av Nordic Tech Fund AB

  • Marcus Emne, utsedd av Marcus Emne

  • Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB


Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.


Aktieägare som vill lämna förslag till Hoodin AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@hoodin.com senast den 28 februari 2022.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

peter.wendel@growthmgmt.se

Kommentarer


bottom of page