top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Lugna sommarmånader gav liten förändring i pipeline

Efter månaderna juli och augusti noteras en marginell nettoökning i pipeline. Ökningen för perioden beror främst på att marknaden och segmentet Medtech nått en mognad avseende Post Market Surveillance och att den nyligen lanserade funktionen ”Data Feeds for Vigilance” uppfattas som mycket värdefull på marknaden. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 6% både totalt och för Medtech / Pharma.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.


Jämfört med tidigare rapportering har vi valt att ändra rubrik på gruppen Medtech & Pharma till Life Science för att bättre representera de delar av industrin som ingår i gruppen, vilket även inkluderar delar av Health Care där vi nu börjat få fler och fler potentiella kunder och partners. Vi har även valt att gruppera industrierna Public Sector, Tourism, Finance och Software till en grupp kallad ”Övriga industrier”. Bakgrunden till ändringen är att bolaget väljer att fokusera mest på life science som marknad och att övriga industrier kommer ha ett lägre fokus för tillfället.Juli & augusti 2022 - Life Science (Ackumulerat )


Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 6 procent mer jämfört med juni och ökade från 1413 till 1506. Ökningen härleds främst till ett positivt mottagande av en ny feature i plattformen för Medtech och Post Market Surveillance. Under perioden bearbetades främst kunder där det finns etablerade dialoger och för resterande del av året skall erbjudandet och nyheten avseende Data Feeds for Vigilance / PMS / IVDR även gå ut via kampanjer till stora delar av marknaden.


Vi har under perioden fått allt fler förfrågningar för att bistå företag inom Health Care, där utmaningar kring att hålla reda på regelverk, policies och uppdaterade rekommendationer kring behandlingar blivit en växande utmaning.Juli & augusti - Övriga industrier (Ackumulerat )Inom övriga industrier noteras en marginell nettoförändring för perioden och volymen i pipeline sjunker ökar från 124 till 126. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism.
”De båda sommarmånaderna juli och augusti är traditionellt svaga månader avseende försäljning men vi ser ändå en positiv trend för perioden med en ökning i pipeline med ca 100 licenser. Den tidigare kommunicerade ljusningen på marknaden för Medtech upplevs lika stark för perioden, där vi tack vare alla positiva och nära dialoger med kunder och experter, lyckats anpassas Hoodin till de praxis som nu börjar ta form och som passar mycket väl med de guidelines som publicerats av EU.


I och med Medtech-branschens förmodade mognad avseende processer och verktyg för Post Market Surveillance så behåller vi vårt fokus på att fortsätta bearbeta Medtech och lägga in vår allra högsta växel. Vidare har vi fått mer och mer uppmärksamhet från aktörer inom Health Care som delvis står inför liknande utmaningar som företag inom Medtech och Pharma. Behoven inom Health Care är något som vi tidigt noterat som goda möjligheter för Hoodin att adressera men som vi medvetet valt att avvakta med erbjudanden kring då branschen inte bedömts som mogen. Detta har på relativt kort tid ändrats och vi är nu redo att erbjuda dessa företag väl anpassade lösningar för regulatory, policy & best practise intelligence ” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com
Comments


bottom of page