top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Marginell ändring i pipeline för februari


Efter februari noterar vi en marginell nettominskning i pipeline, vilket innebär att vi avskrivit något fler potentiella licenser än det tillkommit nya. Nettominskningen för månaden beror dels på att vi nu för närmare dialoger med partners och kunder som ligger långt fram i processen att börja använda Hoodin och de har i vissa fall justerat sin prognos för helåret pga rådande oroligheter i världen. Dels beror nettominskningen på att vi under månaden lagt mer fokus på att aktivera kunder och partners än att ta in fler leads i vår pipeline. Efter februari månad så sammanställs nettoändringen till ca -2 procent inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter januari månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma .

För segmentet Software, tidigare omnämnt som ”Nya branscher”, noteras en marginell ökning under februari månad, med 3,5 procent.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Februari 2022 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under februari månad var netto-ändringen av antalet licenser som förväntas användas cirka -2 procent jämfört med januari och sjönk från 1545 till 1501. Minskningen härleds till att vissa partners justerad ned sin prognos för de kommande 12 månaderna pga osäkerheter samt att vi under perioden inte fyllt på med särskilt många nya. Vi har sedan slutet av hösten 2021 förflyttat fokus från att öka pipeline av licenser till att bearbeta dessa leads till att bli aktiva licenstagare, vilket är den främsta anledningen till att nettoändringen är marginellt negativ för februari.Februari 2022 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.Februari 2022 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för perioden noteras en nettominskning av en licenses då en av dessa intressenter valt att skjuta sin investering på framtiden. För februari landar volymen därmed på 16, vilket är samma som månaden innan. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.Februari 2022 - SoftwareVi har under februari lanserat industrilicensen för Software och vi har noterat ett positivt mottagande på marknaden. Totalt finns 61 licenser i pipeline inom ”software” efter februari månad, vilket är en ökning med 3,5 jämfört mot januari månad 2021.


”Vi kommer under våren 2022 lägga vårt primära fokus på att bearbeta alla de företag som finns inräknade i vår pipe för att se till att i så stor skala som möjligt nu konverterar till att bli betalande licenstagare av Hoodin. Vi fortsätter med ökade säljaktivitet mot direktkunder då vi fått en ökad förfrågan direkt från företag inom Medtech och Pharma. Att vi lägger störta delen av våra säljinsatser mot att aktivera licenser och stärka våra partners förmåga att sälja mer licensers avspeglas i tillväxten av pipeline för februari. Justering i pipeline av totalt 44 licenser färre anser vi vara totalt för året om omvärldssituationen inte förvärras. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller våra partners inleder dialog med dem.


Som nämnts tidigare så vill vi nu se att aktivering av licenser flyter på i god takt innan vi väljer att allokera om tiden och resurser till att öka vår pipe i snabbare takt igen.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

תגובות


bottom of page