top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Oktober, en ny rekordmånad

Tillväxten för oktober var den bästa någonsin mätt i absoluta tal avseende tillväxt i pipen. Det är alltjämt inom Medtech och Pharma som ökningen varit mest noterbar, och ökningen härleds framför allt till en ökning av partners under perioden. Efter oktober månad så sammanställs nettoökningen till ca 19 procents inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter september månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service , Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma.

För segmentet ”Nya branscher” noteras en marginell ökning under oktober månad, men det skall påpekas att detta rör lösningar som inte är fullt lanserade på marknaden och att denna del av pipeline har högre osäkerhet. Lansering av de branschlösningar som gömmer sig under ”Nya branscher” beräknas ske i mitten av november.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Oktober 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )Under oktober månad ökade antalet licenser som förväntas användas med cirka 19 procent jämfört med september och steg från 1115 till 1324. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.
Oktober 2021 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
Oktober 2021 - Tourism (Ackumulerat)
Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och men för perioden noteras ingen förändring pipeline. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
Oktober 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)

Den sedan tidigare annonserade branschlösningen gentemot finance samt en eller fler ännu ej utannonserade branschlösning har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har under oktober noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline.


”Att slå rekord är viktigt för oss då all vår verksamhet vilar på att göra det vi gör, bättre varje dag. Oktober blev en rekordmånad i många avseenden och framför allt vad det gäller tillväxt i pipen, men även antalet bokade och genomförda demos. Vilket i sin tur borgar för fortsatt bra tryck. Jag vill samtidigt passa på att informera om att vi nu allokerar om våra resurser för att lägga väsentligt mer fokus på att de som aviserat användning nu startar upp sina licenser och blir betalande kunder. Vilket kan påverka tillväxttakten i pipeline i form av något avtagande tillväxttakt. ” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.comความคิดเห็น


bottom of page