• Team Hoodin

Positiv trend för maj månad

Efter maj noteras en fortsatt positiv trend av nettoökning i pipeline. Ökningen för månaden beror främst på att marknaden och segmentet Medtech nu börjat formera en praxis kring Post Market Surveillance och att den nyligen lanserade funktionen ”Data Feeds for Vigilance” uppfattas som mycket värdefull på marknaden. Att en praxis etableras innebär att företag inom Medtech nu i allt större utsträckning kan förväntas våga fatta beslut och göra vägval avseende metoder och verktyg för Post Market Surveillance. Efter maj månad så sammanställs nettoökningen till ca 3% totalt.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.


Maj 2022 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )Under maj månad var netto-ändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 3 procent mer jämfört med april och ökade från 1324 till 1363. Ökningen härleds främst till ett positivt mottagande av en ny feature i plattformen för Medtech och Post Market Surveillance. Under maj bearbetades främst kunder där det finns etablerade dialoger och för resterande del av våren skall erbjudandet och nyheten avseende Data Feeds for Vigilance / PMS / IVDR även gå ut via kampanjer till stora delar av marknaden.
Maj 2022 - Public Sector (Ackumulerat )

Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
Maj 2022 - Tourism (Ackumulerat)Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. För perioden landar volymen på 18, vilket är samma som månaden innan. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.
April 2022 - SoftwareDet är ett fortsatt stort och brett intresse kring lösningar riktade till branschen Software. Totalt finns 78 licenser i pipeline inom ”software” efter april månad, vilket är en ökning med 2,5% procent jämfört mot föregående månad.

”Maj månad fortsatte i samma takt och med samma positiva trend som april. Vi noterar en konkret ljusning på marknaden för Medtech, där vi tack vare alla positiva och nära dialoger med kunder och experter, lyckats anpassas Hoodin till de praxis som nu börjar ta form. I och med Medtech-branschens förmodade mognad avseende processer och verktyg för Post Market Surveillance så kommer behåller vi vårt fokus på att fortsätta bearbeta Medtech och lägga in vår allra högsta växel. Vi fortsätter med säljaktivitet mot direktkunder, men som vi kommunicerat tidigare så lägger vi nu en större del av vårt fokus på partners. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller våra partners inleder dialog med dem. ” Marcus Emne, VD Hoodin

Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samt