top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

September månads pipeline visar på fortsatt god trend

Tillväxten för september ligger i ungefär samman trend i absoluta tal, men av naturliga skäl blir den procentuella ökningen något lägre då vi kontinuerligt har en större baseline att jämföra med. I likhet med tidigare månader så är det inom Medtech och Pharma som ökningen varit mest noterbar, och ökningen härleds framför allt till en ökning av partners under perioden. Efter september månad så sammanställs nettoökningen till ca 10 procents inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter augusti månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service och Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma.


För segmentet ”Nya branscher” noteras en fortsatt ökning under september månad, men det skall påpekas att detta rör lösningar som inte är fullt lanserade på marknaden och att denna del av pipeline har högre osäkerhet.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.September 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )


Under september månad ökade antalet licenser som förväntas användas med cirka 10 procent jämfört med augusti och steg från 1015 till 1115. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.September 2021 - Public Sector (Ackumulerat )
Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden. Ambitionen har varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.September 2021 - Tourism (Ackumulerat)
Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och men för perioden noteras ingen förändring pipeline. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.September 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)
Den sedan tidigare annonserade branschlösningen gentemot finance samt en eller fler ännu ej utannonserade branschlösning har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har under september noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline.


”Vi har haft ytterligare en bra månad med fortsatt positivt inflöde av nya potentiella kunder och partners. Under månaden har vi även allokerat en hel del tid för att bistå nya partners med att komma igång med användandet och försäljning av licenser, men samtidigt klarat av att bibehåll tillväxttakten av nya leads i pipeline.

Vi kommer mest sannolikt att fortsätta allokera mer tid till aktivering av partners och konvertera kunder till betalande licenstagare, vilket i sin tur kan innebära att tillväxttakten i vår pipeline kan förväntas ligga på nuvarande nivåer året ut.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.

För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page