top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO

Den 15 februari 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 17 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Hoodin AB (publ). Lösenpriset för teckningsoptionerna är 6,50 SEK per aktie av serie TO1.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021.

Emissionsvolym: 3 755 892 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 755 892 aktier och Hoodin kan tillföras som högst cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader.

Lösenpris: 6,50 SEK per nytecknad aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 februari 2021.


Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.


Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.hoodin.com/to1 och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.


För mer information vänligen kontakta: Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com


Hemsida: www.hoodin.com

bottom of page