top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Stabil trend för Hoodins pipe under maj

Under maj månad noterades en stabil ökning i bolagets pipeline och trenden följer tidigare månader med god ökning av i antalet licenser och projekt som sattes upp för test. Det är framför allt inom Medtech och Pharma som ökningen var mest noterbar, och intresset för att hitta verktyg för att effektivisera Post Market Surveillance blir högre och högre i och med att MDR från och med den 26:e under månaden nu är ett aktivt regelverk. Efter maj månad så sammanställs ökningen till ca 27 procents ökning inom Medtech och Pharma, ca 7 procent inom Public Service och en nettoförändring inom Tourism som gör att pipen för Tourism är den samma som för april.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Maj 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under maj månad ökade antalet företag som förväntas använda Hoodin med cirka 27 procent jämfört med april och steg från från 478 till 606. Ökningen härleds till nya partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.
Maj 2021 - Public Sector (Ackumulerat )

Inom Public Sector noteras en marginell ökning om ca 7 procent under månaden. Den försiktiga ökningen beror likt aprils utfall, på att Hoodin för närvarande lägger största prioritet i sälj- och marknadsaktiviteter gentemot Medtech och Pharma. Ambitionen har varit att öka aktiviteten mot Public Sector under våren, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer förläggas till augusti / september.
Maj 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för maj noteras ingen netto-ökning i pipeline då två tidigare kunder avskrivits men två nya kommit in. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.

Maj 2021 - Övriga branscher


De branschlösningar som Hoodin ännu inte släppt på marknaden (Finance, Food & Beverages och Gaming) kommer att redovisas när bolaget ser en relevant trend. Under april och maj månad har Hoodin startat de första testkunderna inom Finance och kommer löpande utvärdera denna lösning innan en bredare satsning på marknaden startar.


”Maj månad har visat att trenden håller i sig och att vi för varje månad klarar av att bli mer och mer effektiva med att omvandla tid och resurser inom sälj och marknad till att öka pipen med fler starka leds än månaden innan. Den stora händelsen under maj var onekligen att MDR äntligen blev ett aktivt och gällande regelverk för Medtech. Det i sig innebär att en enormt stor mängd Medtech-företag nu måste ha processer, rutiner och dokumentation klar enligt regelverket och nästa steg för dem är att investera i verktyg för att efterleva detta krävande regelverk på mest effektiva sätt.


För Hoodins del innebär detta en stor lättnad, då de flesta företagen under perioden innan den 26:e maj i stor utsträckning inte var beredda att investera pga att fokus låg på att får ordning på alla förändringar avseende processer och rutiner som i sig är mycket tidskrävande.

Nu ser vi framemot att växla över mot mer fokus på avslut i affärer och aktivering av licenser och bibehålla trenden och inflödet av kunder i pipen.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com


bottom of page