top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Styrelsen i Hoodin AB (publ) föreslår en företrädesemission om cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har idag föreslagit att årsstämman den 15 maj 2024 fattar beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om cirka 5,95 MSEK (”Företrädesemissionen”) före emissionskostnader på cirka 0,65 MSEK. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 1,73 MSEK, motsvarande cirka 29,02 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 2,01 MSEK, vilket motsvarar cirka 33,77 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 62,79 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Bakgrund och motiv 

Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande (digital tjänst för bevakning av framförallt eftermarknaden inom life science) med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare internationell expansion.


Företrädesemissionen

Styrelsens förslag till årsstämman innefattar att Företrädesemissionen genomförs i enlighet med nedan angivna huvudsakliga villkor.

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2024 är registrerad som aktieägare i Hoodin har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget.

Företrädesemissionen består av högst 29 733 255 nya aktier. Teckningskursen per aktie är 0,20 SEK. Teckningsperioden löper från och med den 24 maj 2024 till och med den 10 juni 2024.


Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning (i) i första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) i andra hand ska ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och (iii) i tredje och sista hand ska ske till de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande.

Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader på cirka 0,65 MSEK.

Handel med Betalda Tecknade Aktier (”BTA”) beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 maj 2024 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske i mitten av juni 2024.

Styrelsen har vidare föreslagit för årsstämman den 15 maj 2024 att aktiekapitalet ska minskas med totalt 1 635 329,025 SEK till 594 665,10 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Denna minskning kommer medföra att kvotvärdet per aktie minskas till 0,02 SEK.


Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser från Jonas Sjögren, Jari Pulkkinen, Hans-Peter Ostler, Lennart Ekerholm och Jan Lundström uppgår sammanlagt till cirka 1,73 MSEK, vilket motsvarar cirka 29,02 procent av Företrädesemissionen. Garanterna, Alsteron AB, Axella Allocation AB, Hans-Peter Ostler, Lennart Ekerholm och Jan Lundström, har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 2,01 MSEK, motsvarande cirka 33,77 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 62,79 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 15,00 procent av det garanterade beloppet. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger aktieägarnas respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.


Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Hoodin att öka med högst 29 733 255 aktier, till 59 466 510 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 594 665,10 SEK, till 1 189 330,20 SEK. Beräkningen av ökningen av aktiekapitalet är baserad på aktiekapitalet (och en akties kvotvärde) efter den minskning av aktiekapitalet som kommer att föreslås av styrelsen vid bolagsstämman, det vill säga på ett kvotvärde om 0,02 kronor per aktie. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 50,00 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.


Årsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till årsstämma som kommer hållas den 15 maj 2024.

Commentaires


bottom of page