top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Under januari fördubblades pipelinen av Medtech- och Pharmaföretag som förväntas att välja Hoodin

Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners. Bolaget upplever sedan årsskiftet ett markant ökat intresse för Hoodins lösningar med en fördubbling av antalet företag som förväntas använda sig av Hoodins lösningar.


För att på ett tydligare sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget från och med februari 2021 att månadsvis tydligare kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin.


Januari 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under januari månad fördubblades antalet företag som förväntas använda Hoodin, från 118 i december till 237 i januari, vilket följer den trend som kommunicerades i bokslutskommunikén. Ökningen härleds till att partners totalt sett aviserat högre användande och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.Januari 2021 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public sector har Bolaget inte sett motsvarande uppgång som för Medtech och Pharma för perioden. En viss ökning från 15 i december till 21 i januari har noterats.Januari 2021 - Övriga branscher

Utöver de ovan presenterade branscherna så erbjuder Hoodin för närvarande även lösningar till turismbranschen. Under hela 2020 valde Hoodin att minimera insatserna mot branschen pga den allmänna nedgången relaterad till Covid-19. Tecken finns nu på att vissa delar inom turistnäringen, inte minst kopplat till naturupplevelser, är på väg att återhämta sig, vilket Hoodins existerande kunder för Skåneleden, Bohusleden m fl indikerar. Dock är antalet nya företag som aviserat användning på en låg nivå under januari månad.


De branschlösningar som Hoodin ännu inte släppt på marknaden (Finance, Food & Beverages och Gaming) kommer att redovisas när bolaget ser en relevant trend.


”Vi noterade en ökning kring efterfrågan och hur mottagliga partners och marknaden var redan under senhösten föregående år och nu direkt efter årsskiftet så märker vi att marknaden är redo på ett helt annat sätt. Med marknad avser jag främst Medtech och behoven relaterade till Post Market Surveillance inom Medical Device Regulation som träder i kraft som nytt regelverk den 26:e maj 2021. För de flesta aktörerna inom Medtech så börjar nu detta datum att kännas som en inte alltför avlägsen framtid. I och med det så skulle jag tro att de flesta bolag inom Medtech nu har Post Market Surveillance och att hitta en effektiv lösning på problemet, relativt högt på sin agenda.


Det vi nu sett hända under januari månad ser vi inte som en tillfällighet utan vi räknar med att trenden kommer fortsätta resten av året och att vi därmed successivt kan öka antalet förväntade kunder via partners.” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09, Kl 14:07. (Offentliggjordes då via Cision)


Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comments


bottom of page