top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 1 februari 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med Hoodin AB (publ):s (”Hoodin” eller ”Bolaget”) emission av units 2019. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 17 februari 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Hoodin till ett pris om 6,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 17 februari 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 15 februari 2021.hoodin


Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021.

Emissionsvolym: 3 755 892 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 755 892 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader.

Lösenpris: 6,50 SEK per nytecknad aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 15 februari 2021.


Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.


Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.hoodin.com/to1. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det investeringsmemorandum som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 22 november 2019. Investeringsmemorandumet finns också att tillgå på www.hoodin.com/financial-information.


Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hoodin.com/to1 och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.


Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.


För mer information vänligen kontakta: Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com


Comments


bottom of page