top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Val av ledamöter för valberedning i Hoodin AB har utsetts

Ledamöterna i valberedningen för Hoodin AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 september 2022, i enlighet med beslut vid årsstämman i Hoodin AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.


Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Hoodins styrelseordförande Peter Wendel på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 37 procent av rösterna i valberedningen.

Ledamöter i Hoodins valberedning inför årsstämma 2023 är:

  • Henrik Jerner, utsedd av Northern Capsek Ventures AB

  • Marcus Emne, utsedd av Marcus Emne

  • Öyvind Vågen, utsedd av Öyvind Vågen

  • Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB


Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till stämman avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.


Aktieägare som vill lämna förslag till Hoodin AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@hoodin.com senast den 31 januari 2023.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

Comments


bottom of page