top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Viktiga beslut och signaler från marknaden under december

Efter december månad ser vi en försiktigt nettoökning i pipeline. December är generellt en månad med mindre aktivitet än andra månaden, men december 2022 var något annorlunda med både mer aktivitet än tidigare och viktig information avseende MDR. Ökningen för perioden beror fortsatt på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, både avseende områden kopplade till PMS (Post Market Surveillance) men öven för att hålla sig ajour i allmänhet kring områden så som standards, regelverk och vetenskapliga artiklar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 2% för Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.December 2022 - Life Science (Ackumulerat )Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 2 procent mer jämfört med november och ökade från 1723 till 1757. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.
December - Övriga industrier (Ackumulerat )

Inom övriga industrier noteras ingen förändring för perioden och står kvar på 129. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism. Vi har under perioden lagt mest focus på life science vilket resulterar i mindre rörelser i pipeline.”December var mycket intressant för oss i flera avseenden. Dels har vi fått mycket dragkraft från affärer med referenskunder som Mölnlycke med flera, dels har vi genomfört aktiviteter tillsammans med partners som fått god resultat i både leads och positiv spridning av varumärket. Viktigast under perioden var den information som kom avseende förändringar i MDR (Medical Device Regulation). Budskapet från EU kan sammanfattas som att förtag inom Medtech kommer få lättnader i vissa avseenden med t ex längre tid för att implementera vissa förändringar, men även en del mycket intressanta förtydliganden*. Den del av MDR som Hoodin fokuserar på, PMS (Post Market Surveillance), kom att förtydligas genom ordet ”proaktivitet” införts i beskrivningen av regelverket på ett tydligare sätt vilket har en stor betydelse för oss.


Det innebär att företag inom Medtech inte längre kan förlita sig på att manuellt bevaka sina produkter med punktinsatser under året. De behöver vara proaktiva och ta till sig information när den publiceras. För att klara det utan att avsätta väldigt mycket tid så kommer företag behöva använda sig av verktyg och där är vi med Hoodin mycket väl positionerade och redo.” Marcus Emne, VD Hoodin

Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Yorumlar


bottom of page