top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hur mjukvara för omvärldsbevakning och intelligens kan förändra ditt företag

Updated: Jan 16, 2020


This article is available in english further down this page.

Enligt en rapport från Bain har användare av mjukvara för bevakning och analys av extern information en betydande fördel jämfört med sina konkurrenter. Företag som har antagit processer och verktyg för affärsintelligens uppnår beslutsfattande upp till fem gånger snabbareoch är tre gånger snabbare att utföra avsedda beslut. Bevakning och analys kan hjälpa ditt företag att ta tillvara på nya möjligheter, snabbt övervinna utmaningar och hålla dig informerad om kommande hot.

Genom att göra företag bättre informerade om omvärldshänderlser så som trender, konkurrenter, juridik m.m, så förstärker använandet av ett system för innehällsbevakning ett företags förmåga att utföra sina affärsstrategier. Låt oss ta en titt på vad effekterna av system för innehållsbevakning kan ge;

Enligt rapporten publicerad av Business Application Research Center använder mer än 40% av företag dataanalys och mjukvarulösningar för extern information online. Organisationer rapporterade en ökning av intäkterna med 8% och en minskning av kostnaderna med 10%. Samtidigt har 69% av företagen uppgett att verktyg som används för affärsinformation har hjälpt dem att fatta bättre strategiska beslut och 52% av företagen fick en bättre förståelse för sina kunder.

Låt oss försöka förstå hur omvärldsbevakning och bevakning av digitalt innehåll kan förbättra för er verksamhet;

Kundinsikt - Att möta kundens behov och leverera vad de efterfrågar är alltid en av viktigaste uppgifterna för alla företag. Med bevakning av kunder generelt, segment och grupper kan bevakningsverktyg hjälpa er att upptäcka kunders beteendemönster.

Med proaktivitet kan nu ständigt förbättra kundupplevelsen och förbättra ert rykte. Utan hjälp av system för intelligens och bevakning online om kunder blir det svårt och tidskrävande att ta reda på vad era kunder vill ha och vad de tycker om er. Att stänga kunskapsgapet om kunder för alla anställda ger varje företag de bästa förutsättningarna att från R&D till försäljning och support, ta hand om och förstärka er position på marknaden.

Sociala medier och forum - För B2C-företag kan användning av ett bevakningsverktyg hjälpa till att övervaka närvaron på sociala medier. Förutom att få nya kunder är sociala medieplattformar avgörande för att engagera sig med dina befintliga kunder och få upprepade affärer.

Kostnaden är, som de flesta känner till, mycket lägre för att få upprepade affärer är än att skaffa nya kunder. Bevaknings-verktyg hjälper dig att övervaka och lyssna på inlägg och hashtags relaterade till ditt varumärke och undvika att missa möjligheter. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad med trenderna i sociala nätverk. Du kan till och med använda detta för att få kunskap om din bransch, marknad och till och med konkurrenter. Likaså kan hot mot ert varumärke och företag fångas upp via bevakning av innehåll från sociala medier och forum. Med bevakning snappar ni upp diskussioner som kan vara skadliga eller negativa för er verksamhet på ett tidigt plan och kan välja om och hur ni vill agera.

Tidsbesparingar - Med smarta verktyg för bevakning av digitalt innehåll så gör ett företag en besparing i tid om ca 80-90% jämfört med att bevaka innehåll manuellt.

Produktivitetsökning - Med rätt information och kunskap distribuerad till rätt personal (kanske alla?) kan ni effektivisera era arbetsprocesser. Att till exempel ha ett centraliserat insiktsprogram förkortar tiden genom att undvika att flera anställda genomför samma research utan varandras kunskap. Sammantaget kommer det att öka produktiviteten i ditt team tack vare tillgång till viktig information.

Informationsbaserat beslutsfattande - Bevakningssystem presenterar relevant och aktuell information som kan hjälpa alla beslutsfattare i ert team att fatta mer informerade beslut baserat på relevant innehåll. Detta gör beslutsprocessen mer noggrann och effektivare. Förbättrad beslutsfattande ger ditt företag bättre möjlighet att förbli konkurrenskraftiga samt stimulerar till innovation.

Anpassad insamling av information - Vissa av dagens verktyg och system för innehållsbevakning ger användare tillgång till information som är relevant för deras bransch, marknad eller varumärke. Lösningar kan skräddarsys efter ett företags specifika behov, därför behöver ni bara arbeta med information som ger ditt företag värde. Detta sparar dig från att spendera för mycket tid på research och samla in information. Med verktyg eller system kan ni istället lägga tiden på att analysera och skapa rapporter som passar ert företags unika behov.

Tidsbesparing på datainmatning och rapportering - När en människa utför data- och informationsinsamling blir processen tidskrävande och risken för fel blir högre. System och verktyg kan göra insamling mer eller mindre helt utan mänsklig hjälp. Verktygen kan också generera rapporter och erbjuda visuella insikter som och diagram som hjälper dig att bättre förstå resultaten. Genom att använda ett verktyg för datainsamling sparar ni tid och pengar. Som ett resultat kan ni istället investera mer tid i att göra era produkter / tjänster bättre.

BI-verktyg hjälper dig att fatta mer informerade beslut - Bortsett från ovan nämnda åtta fördelar, finns det flera fördelar med att använda programvara för bevakning av digitalt innehåll. Bland de viktigaste är att de hjälper er att fatta välgrundade affärsbeslut och ge er en fördel jämfört med era konkurrenter. Därmed är investeringar i system definitivt lönsamma investeringar. Vi hoppas att den här artikeln hjälpte er att förstå hur användande av programvara och verktyg för innehållsbevakning kan förändra och förbättra er verksamhet. Om ni gillade den här artikeln får ni gärna dela den med människor som kommer att dra nytta av samma insikter som du just fått.

Är du nyfiken på hur Hoodin som mjukvara och verktyg kan hjälpa er med att uppnå några eller alla av de värden som omnämns i artikeln ovan? Boka en demo här

English version

How Business Intelligence Software Can Change Your Online Business

According to a report by Bain, adopters of business intelligence software have a significant advantage over their competitors. Companies who have adopted business intelligence tools are 5x likely to make much faster decisions and 3x likely to execute intended decisions. Analytics capabilities can help your business to take new opportunities, quickly overcome challenges and stay informed about upcoming threats.

By making businesses more informed, business intelligence software combined with data visualization platforms is changing the way organizations move forward with their business strategies. Let us see the impact of business intelligence software on businesses. How business intelligence software can benefit your business;

As per the report published by the Business Application Research Center, more than 40% of the organizations are using data analytics and online business intelligence software solutions. Organizations reported 8% increase in revenue and a 10% reduction in costs. Meanwhile, 69% of the companies have stated that tools used for business intelligence have helped them to make better strategic decisions and 52% of the companies were able to have a better understanding of their customers. Let us understand how business intelligence software can change your online business.

Actions based on valuable customer insights - Meeting the needs of your customer and delivering what they demand is one of the most important factors that will drive your business. With sales insights from sales data and customer data, BI tools will help you discover customer behavior patterns. This can help you to improve customer experience and enhance the market reputation of your business. Without the help of online business intelligence software, it becomes difficult and time-consuming to figure out what your customers want. It helps you provide better healthcare and patient treatment by closing the knowledge gap.

Social media presence monitoring - For B2C companies, using a BI tool can help in monitoring their social media presence. Apart from getting new customers, social media platforms are crucial to engage with your existing customers and get repeat business.

The cost of getting repeat business is much lower than acquiring new customers. BI tools help you monitor and listen to posts and hashtags relating to your brand and avoid missing out on opportunities. This helps you stay up-to-date with the trends in social networks. You can even utilize this for gaining knowledge about your industry, market and even competitors.

Time Savings - Excess quantity and additional items in your inventory results in higher costs. You will be spending money on getting the items in stock and occurring extra costs to maintain the inventory. Business intelligence for small businesses helps you to identify such areas and recommend you required action so that you can save time from time-consuming processes.

Productivity boost - BI tools allow you to track the progress of tasks and measure overall team performance. This will help you identify what operations need to be further optimized and how you can streamline your work processes. For instance, having a centralized insight programs cuts time by avoiding two employees working on the same desktop research without each other’s knowledge. Overall, it will increase the productivity of your team thanks to access to crucial information.

Informed decision-making - BI solutions present relevant and timely information which can help you and other decision-makers in your team to make more informed decisions based on relevant content. This makes the decision process accurate, more effective and efficient. Improved decision making will empower your company to stay competitive.

Customized collection of information - Today’s BI tools gives users access to information that’s relevant to their industry, market or brand. Solutions can be tailored to a business’ specific needs, hence, you only have to work on information that gives value to your business. This will save you from spending too much time on research and collecting information. With that, you can seamlessly proceed on preparing reports that suits your needs.

Time savings on data entry and reporting - When a human is doing data entry work, the process becomes time consuming and chances of error go higher. BI tools can do data entry easily without human help. BI tools can also generate required reports and offer visual insights such as charts and graphs which help you better understand the results. By using a BI tool for data entry, you are saving your time and money. As a result, you can invest more time in making your products/services better.

BI tools help you to make more informed decisions - Apart from these eight benefits, there are multiple other advantages of using business intelligence software. These tools not just collect data and present it in a visually attractive way, but they mine the data, gather targeted insights, and report key performance indicators. BI tools help you to understand your customer better, improves sales intelligence, reduce costs in possible areas, makes inventory management and business processes efficient.

More importantly, BI tools help you to make informed business decisions and give you an advantage over your competitors. Thus, business intelligence investment is definitely worth it and surely pay-off. We hope that this article helped you to understand how implementing business intelligence software can change your online business. If you liked this article, feel free to share it with people who will benefit from these insights.


bottom of page