top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Ökning enligt plan och kunder inom nya delar av medtech

Efter februari månad noteras återigen en nettoökning i pipeline, vilket innebär att fler tillkommit än som skrivits av. Ökningen för perioden beror främst på att företag inom Medtech visar en ökad efterfrågan på att investera i verktyg som effektiviserar deras arbete med att bevaka och hämta in information / data, både avseende områden kopplade till MDR (Medical Device Regulation( men öven för att hålla sig ajour i allmänhet kring områden så som standards, regelverk och vetenskapliga artiklar. Efter perioden så sammanställs nettoökningen till ca 2% för affärsområdet Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.
Februari 2023 - Life Science (Ackumulerat )

Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 2 procent mer jämfört med månaden innan och ökade från 1733 till 1762. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.
Februari 2023 - Övriga industrier (Ackumulerat )

Inom övriga industrier noteras en mindre förändring för perioden och minskar med en till 128. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism. Vi har under perioden lagt mest focus på life science vilket resulterar i mindre rörelser i pipeline.”Februari har varit en positiv månad med rekord i antal kunder som bokar möten och testar plattformen. Vi har fått aktiva kunder inom nya segment, t ex en kund inom självtest vilket är en typ av life science produkt och företag som vi tidigare inte haft kunder inom. Att Hoodin som plattform för att bevaka eftermarknaden för medicin tekniska produkter fungerar väl för vitt skilda sorters produkter upplever vi som ett styrkebesked och något vi får nytta av på marknaden i form av allt fler referenser och tillit i att Hoodin är det mest effektiva sättet för bevakning av eftermarknad.


Vi har startat flertalet högintressanta test med både mindre och större bolag under månaden som jag hoppas ska ge oss en hel del intressanta och bra affärer under våren.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

ความคิดเห็น


bottom of page