top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kommuniké från Stämman

Updated: Jan 16, 2020


Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 21 maj 2019 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen

Stämman beslutade att i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget fastställa antalet styrelseledamöter till fyra stycken.

Marcus Emne, Mette Gross och Peter Wendel omvaldes till styrelseledamöter. Joakim Nydemark nyvaldes till styrelseledamot.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2020 års stämma enligt det i kallelsen lämnade förslaget.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget.

Styrelsen Hoodin AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Marcus Emne, VD, telefon +46 (0)793-35 76 58


bottom of page