top of page
  • Hoodin

Hoodin tecknar avtal med fyra partners avseende försäljning och exponering online

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”) meddelar idag att bolaget ingått avtal med fyra nya samarbetspartners för försäljning online. Samtliga avtal aktiveras idag då Hoodin valt att nyttja samtliga avtal och göra Hoodin tillgänglig som mjukvara och försäljning av licenser via dessa fyra partners digitala marknadsplatser. Avtalen är tecknade med Gartners digitala marknadsplats Capterra, Finances online, G2 samt Trustradius.

Avtalen med dessa bolag följer Hoodins strategi avseende etablerande av strategiska partners inom de branscher som Hoodin fokuserar på, samt ökad försäljning via partners som utgörs av digitala marknadsplatser.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”I Hoodins strategi avseende försäljning så arbetar vi med två fokus som löper över tre faser. Den första fasen har inneburit uppbyggnad av partnerprogrammet samt avtal med partners som är nischade mot någon av de branscher vi riktar oss mot, och då främst Medtech. Den andra och tredje fasen som vi startade under sen-våren, innefattar aktiviteter som ska ta Hoodin till stora etablerade digitala marknadsplatser. En digital marknadsplats kan dels vara en site vars syfte är att generera leads, men det kan även vara en större etablerad mjukvara som har en tilläggs-marknad av appar, tilläggsfunktioner m.m där Hoodin blir ett värdeskapande komplement.

Med fyra nya avtal på plats och nu aktiverade så ges Hoodin en enorm exponeringsökning mot potentiella kunder. Två av dessa marknadsplaster är vi extra nöjda över. Vi har under våren haft en nära dialog med Gartner för att dels få in Hoodin i deras industrirapporter samt närvaro på Capterra. Båda dessa mål har nu uppnåtts och Capterra kommer nu att börja generera kvalificerade leads. Vi kommer även att lägga extra fokus på Finances online som har ca 2,5 miljoner besökare per månad varav en väsentlig del kommer från de branscher Hoodins fokuserar på. Precis som tidigare avtal med digitala marknadsplatser (scientist.com), så vill jag poängtera att partnerskap som dessa inte automatiskt genererar en mängd affärer på kort sikt. Nu behöver vi optimera vår närvaro och våra aktiviteter på dessa marknadsplatser för att se resultat och det arbetet börjar vi med idag.

Om Capterra

Grundat 1999 och förvärvades 2015 av Gartner. Tjänsten bygger på att köpare skall guidas till rätt lösning i relation till behov. Capterra förmedlar identifierade köpare som kvalificerade leads till sina partners. För 2019 uppger Capterra att de når drygt en miljon potentiella köpare i snitt per månad.

Om Finances online

Grundat 2014 och bygger på en modell där interna experter testar och skriver omdömen samt rekommendationer om B2B mjukvara. Finances online tar emot och kvalificerar ledas till sina partners. För 2019 uppger Finances online att de når cirka två miljon potentiella köpare i snitt per månad.

Om G2

Grundat 2012 och var från början en sk jämförelse site. Funktionen att låta användare skapa omdömen och jämföra finns kvar, men G2 har de senaste åren ändrat affärsmodellen med mer fokus på att utbilda och informera köpare om rätt val avseende mjukvara för B2B. G2 har ca tre miljoner registrerade köpare av mjukvara.

Om Trustradius

Grundat 2012 och är en marknadsplats som helt och hållet bygger på användares omdömen. Det finns cirka 3 miljoner registrerade konton på Trustradius och närvaro på marknadsplatsen innebär främst exponering gentemot potentiella köpare av mjukvara.

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 15:e augusti 2019.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com


bottom of page