top of page
  • Hoodin

Hoodin AB genomför riktad emission till garanter i samband med den företrädesemission som överteckna


Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, för de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 8,03 SEK per aktie.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2019, beslutat om en Ersättningsemission om totalt 21 465 aktier till garanterna.

Teckningskursen har fastställts till 8,03 SEK per aktie, vilket är den volymvägda genomsnittskursen för Hoodins aktie under teckningsperioden från den 27 november till den 13 december 2019. Genom Ersättningsemissionen ökar Hoodin antalet aktier med 21 465 aktier till totalt 13 167 091 aktier. Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionen med totalt 1 609,875 SEK till 987 531,825 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till 0,16 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Hoodin och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Hoodins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Hoodin lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.


bottom of page