top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fortsatt god tillväxt i pipeline under sommarmånaderna

Trots en period där semestrar påverkade möjligheterna att bearbeta potentiella partners och kunder så noterar Hoodin en fortsatt god tillväxt i pipeline. Tillväxten ligger i ungefär samman trend i absoluta tal, men av naturliga skäl blir den procentuella ökningen något lägre då vi kontinuerligt har en större baseline att jämföra med. I likhet med våren 2021 så är det inom Medtech och Pharma som ökningen var mest noterbar, och ökningen härleds framför allt till en ökning av partners under perioden.


Efter juli och augusti månad så sammanställs nettoökningen till ca 15 procent inom Medtech och Pharma, jämfört mot utfallet efter juni månad. För perioden är det små ändringar eller inga inom Public Service och Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma.


För segmentet ”Nya branscher” noteras en markant ökning under augusti månad, men det skall påpekas att detta rör lösningar som inte är fullt lanserade på marknaden och att denna del av pipeline har högre osäkerhet.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Augusti 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )
Under juli och augusti månad ökade antalet licenser som förväntas använda Hoodin med cirka 15 procent jämfört med juni och steg från från 874 till 1015. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.Juli & Augusti 2021 - Public Sector (Ackumulerat )
Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden. Ambitionen har varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.Juli & Augusti 2021 - Tourism (Ackumulerat)
Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och men för perioden noteras ingen förändring pipeline. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.Juli & Augusti 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)


Den sedan tidigare annonserade branschlösningen gentemot Finance samt en ännu ej utannonserad branschlösning har under perioden varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har framför allt under augusti noterat positiva utfall och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline.


”För att vara en period där det i normalfall är en trög marknad på grund av semestertider så får vi vara nöjda med utfallet under sommarmånaderna. Vi har arbetat upp en väldigt stor kontaktyta och hundratals öppna leads i vårt CRM och detta börjar nu ge resultat samtidigt som vi som bolag och varumärke har blivit mer etablerat och omtalat på marknaden. Självklart är det även så att aktiveringen av MDR, och därmed Post Market Surveillance som Hoodin levererar en lösning gentemot, är den stora anledningen till fortsatt ökat intresse för Hoodin som del i digitalisering och automatisering av tidskrävande processer och manuellt arbete.


Vi lämnar en bra sommar bakom oss, där vi även han med att ladda batterierna för att ta oss an uppgiften att lägga stort fokus på att omvandla piplien till aktiva betalande licenser. Det är vårt primära fokus och vår viktigaste uppgift under resten av året. ” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.

Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com


Comments


bottom of page