top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER

DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA,

AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ,

SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE

SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING

ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.


Teckningsperioden i Hoodin AB:s (”Hoodin” eller ”Bolaget”) nyemission med

företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den

31 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) avslutades den 26 juni 2023.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,2 procent med stöd av

teckningsrätter och cirka 0,4 procent utan stöd av teckningsrätter och cirka

38,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades

Företrädesemissionen till cirka 61,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs

Bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK.


Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden avslutades den 26 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till

cirka 23,2 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 0,4 procent utan stöd av

teckningsrätter. Garantiåtaganden kommer därför att utnyttjas i sin helhet, vilket innebär

att garanterna kommer att tilldelas 10 174 305 aktier totalt, motsvarande cirka

38,2 procent av Företrädesemissionen. Inklusive garanternas tilldelning är

Företrädesemissionen tecknad till cirka 61,8 procent. Genom Företrädesemissionen

tillförs Bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK.


Meddelande om tilldelning av aktier utan företrädesrätt

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i

enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som gjorts

tillgängligt på Bolagets hemsida med anledning av Företrädesemissionen. Meddelande

om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter meddelas separat

genom avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet

med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare

kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive

förvaltares förfaranden.


Handel med BTA och nya aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum till dess att omvandling till

aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering

hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 27, 2023.


Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Hoodin med 1 232 423,850 SEK från

997 570,275 SEK till 2 229 994,125 SEK och antalet aktier ökar med 16 432 318, från

13 300 937 till 29 733 255 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 55,3

procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.


Legal rådgivare och emissionsinstitut

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med

Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband

med Företrädesemissionen.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på

annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda

personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum

avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida

(”Informationsmemorandumet”).


Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i

bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129

(”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av

Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget

prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag

(2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning

av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd

har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i

andra jurisdiktioner än Sverige.


Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, varken direkt

eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika,

Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan

åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt,

registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta

pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid

med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna

anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i

Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States

Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas,

tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller

indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i

Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada,

Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan,

Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare

emissionsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av

svensk rätt.


Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets

aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling,

inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering,

framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”,

”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende

framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör

framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga

antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade

uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl

kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från

vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet

gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan

tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller

revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller

dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.För mer information om Hoodin, vänligen kontakta

Marcus Emne, VD

Telefon: +46 (0)79 335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com


Om Hoodin

Hoodin utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning

av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden

anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins

kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt

som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.


Denna information är sådan information som Hoodin är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-27 19:45 CEST.

Comments


bottom of page